12 Sentyabr 2018, 17:28
  • Vaşenqtonədə bıə Fələstini ozodəti təşkilati şobə baste barədə Tırkiyə reaksiya.

Tırkiyə xarıci vəzarətxonə sıxənəvot Amerkə ğəroliku Vaşenqtonədə Fələstini ozodəti təşkilati(Saf) şobə tətil karde barədə tənğid və ıştə niqəranion elanış karde.

Bə Anatoli aqentiyəti raporti əsos, zinə Hami Aksoy votışe :Amerkə ğərol Vaşenqtonədə Fələstini ozodəti təşkilati(Saf) şobə tətil karde nışonış doe ki Sipyə bina "sazışi" prossesədə betərəf ni.

Aksoy əlovəş do: Tırkiyə, fələstini milləti kənoədy və ım sərzəminədə bə qıləy stabilə royhəl dast peydo karde xoto beynəl xalğiyə cəhdonku himoyə bəkardə.

Valstrit Jornal rujnomə deşəmbə ruji qıləy raportədə ğıydış kardə: Amerkə milliyə əmniyyət mışovir Can Bolton rəsmi surət Fələstini ozodəti təşkilati idarə bastə bey və İsrailiku himoyədorəti idomə doe elanış kardə.

Çı Fələstini İslamiyə Moğavimət Hərəkət(Həmas) siyosiyə idarə uzv "Hesam Bədran" Vaşenqtonədə Saf təşkilati şobə bastə barədə Amerkə dıvləti ğəroli sazışi prosessi marde məno zınəş be.

təğ

komment