18 Sentyabr 2018, 14:10
  • İordan ru ğərbiyə sahilədə fələstinıjə cıvoni şəhodət.

sionist rejimi hərbion ımruj sıb qıləy fələstinıjə cıvonışon İordan ru ğərbiyə sahil Ramullah Beyt Rima nomo bıə mikrorəyonədə bə şəhodətışon rosin.

Bə fələstinı məlumatərosnə mərkəzi elanon əsosi sionist rejimi hərbion ımruj sıb bə Muhəmməd Zəğlul Rimavi kə hucum bardən və de şiddəti əy koe bəpeştə dastqir kardən.

ım fələstinıjə cıvon əsorəti bəpeştə de şiddəti çəy bədəniku xun şe xoto bə şəhodət rəsedə.

co tərəfo sionist rejimi hərbion bə İordan ru ğərbiyə sahili mıxtəlif məntəğon hucum bardeədə 19 qılə fələstinıji çəvon qıno məlum nıkardə holətədə dastqir kardən.

təğ

komment