20 Sentyabr 2018, 11:52
  • Ğəzzə cənub hissədə fələstinıjə tojəperəsə cıvoni şəhodət.

Fələstinıjə tojəperəsə 15 sorə cıvon ımruj sıb Ğəzzə cənub hissədə de sionist rejimi hərbion qullə bə şəhodət rəsə.

Bə Səfa nomo fələstiniyə aqentəti xəbon əsosi İbrahim Əbuəyadəh Ğəzzə cənub Rəfəh əhaliku 15 sorə tojəperəsə cıvon,sionist rejimi hərbion tərəfo bə çəy sə qıniyə qullə xoto şəhid bedə.

Əbuəyadə 2 minnə fələstinıje ki dəvardə 24 saatdə bə şəhodət rəsə.

zinə əsrə vaxti həm sionist rejimi hərbion Muhəmməd Yusif Şəban fələstinı 26 sorə cıvonışon ki Ğələndiya laqerdi sakinonku Ğuds şəhri Mesrarəh məntəğədə bə de qullə bə şəhodət rosnedən.

eyne holədə fələstinı səhiyə vəzorətxonə elanış kardə 13 qılə fələstinıj Ğəzzə məntəğə Deyreulbəhrı şərğ hissədə sionist rejimi hərbion ğandə qullə nəticədə yarəjə bedən.

təğ

komment