22 Sentyabr 2018, 10:56
  • Ruhani: İroni millət ijən dışmenon məyus bəkarden.

İroni prezident təkidış karde: ımruj niyabətiyə canqiku xəbə ni bəlkəm Amerkə ıştən İroni milləti vədə mandəy və əhd-peymonon arşiye binoş karde.

Həsən Ruhani ımruj Tehronədə İroni silohinə ğıvvon parad mərosimədə bə ətomiyə sazışiku Amerkə xaric bey işorəş karde və votışe: Teramp zahirədə ətomiyə muğaviləku xaric bıə əmmo cəy əsliyə məğsəd, bə İroni nizom iyən İnğilobi rişə zərbə varid kardeye.

Əv bə İroni zidd bıə Amerkə sanksiyaon və iğtisodiyə fişaron işarə iyən təsdiğış karde: dınyo kişvəron ımruj çı Amerkə hərəkəton məhkum kardedən və yəğin Amerkə ım iğtisodi, siyosi iyən pisixi-təbliğiyə canqədə məğlub bıə tərəfe.

Ruhani bə İrağ, Suriyə və Livan milləton dılədə İroni milləti aliyə vırə işarəş kare və votışe: İroni millət ıştə mudafiyə zərfiyətiku dast əkəş ni bəlkəm har ruj bəştə mudafiyə ğudrəti əlovə bəkarde.

İroni prezident bə məntəğədə İroni nıfuz işarə və əlovəş karde: İron heju Fars dıyo, Hind okiyan və Bəbul-Məndəb tanqə əmniyəti hifz əkə be və bənə Miyonə Şərğədə yolə təsirinə kişvəri hiç vaxt kişvərom məzlumiyyəti vədə sukut nıkardə.

Həsəne Ruhani bə İroni zidd Səddam rejimi 8 sornə həmlə iyən İroni milləti muğəddəsə mudafiyə işorəş karde və votışe: ım cinoyəti vədə dınyo hiç qılə kişvəron iyən beynəl-xalğə təşkilaton komilə muxalifət iyən məhkumiyyəti elan nıkardışone və İroni muğavimət vey muhimmə dərsi bəmə yodış do.

De İraği bəəs rejimi bə İron həmlə karde sorəqardışi həmzəman, ımruj Şəhrivərə manqi 31 ku İronədə muğəddəsə mudafiyə haftə de İroni silohinə ğıvvon parad mərosimon bino bəy.

təğ

komment