• Livani şiə və sınniyə alimon əhvazı terroristiyə hucumışon məhkum karde.

Livani mıslmonə alimon icma qıləy bəyonotdə ironi əhvaz şəhrədə terroristiyə hucumi məhkum kardeədə əy Amerkə bərnamonku qıleni bə fəğırə milləti komək rosneyu ironi zəif kardeyu zınəşone.

Bə İRNA xəbon əsosi livani mıslmonon alimon icma şanbə əsrə vaxti qıləy bəyonotdə elanış karde zinə terroristiyə əməliyat Amerkə və təkfiriyə qrupon həmkarətonku hikayət kardə eyne holədə ım terroristiyə hərəkəti vədə cəvob doeyu bə İron İslam Respublika kamilə həx həm işarəşon karde.

təğ

23 Sentyabr 2018, 13:08
komment