10 Oktyabr 2018, 13:06
  • Pakistoni Senat məclesi nımoyəndə bə ım kişvər İroni qazi varid iyən lulə xəti icra bey təkidış karde.

Pakistoni Senat məclesi nımoyəndə bə ım kişvər İroni qazi idxal iyən İP nomo proyekti icra bey zəruriyyat təkidış karde.

Bə İrna raporti əsos, Seyed Şebli Fəraz zinə İron və Pakistoni de mıştərəkə əloğon bıə bənə 2 qılə dust və həmsoyə kişvər zınəş be və votışe İron və Pakistoni lolə xət 2 qılə kişvəri milləton miyono çimiku vey dustanə rabitəon bois bəbe.

Pakistoni Senat məclesi nımoyəndə ım kişvərədə bə qaz enerji kam bey işarə və əlovəş karde: təbiiyə qaz bənə erjon və pokə vəşemon karde bəzne Pakistoni inkişofi bois bıbu.

Pakistoni Ensaf Təhrikə partiya yolə uzv əlovəş do: Pakistoni dıvlət karde bəzne İroniku təbiiyə qazi de mınosibə ğıymət bıhıryo və çəyku ıştə sənəye və iğtisodi inkişof doe xoto istifodə bıkə.

Qıləy holədə ki Pakiston İroniku qaz varid karde mığuviləş sulh nomo bıə lolə xəti soxte vositə imzoş kardə və bə 3 sor nezi ım mığuvilədə təyin kardə bıə mıhlətiku dəvardə, İslam Abadi nakonə dıvlət ım mığuvilə vədə ıştə təəhudon əncom doe xoto hiç məxsusə cəhdi əncom doəş ni.

komment