11 Oktyabr 2018, 10:33
  • Xaşuğci bə ğətl rosneyu aeroportiku desbə konsol məkrəz səudiyə terror qrupi hərəkət.

Mediyaon tərəfo kəmeraon kəşə filmon nəşr karde ,səudiyə 15 nəfərə qrupi daxil beku,təyyarəku çəvon əşe desbə stanbulədə bıə səudiyə hukuməti konsol mərkəzi bina daxil be,ale səudı tənğid əkə journalist Cəmal Xaşuğci idda kardə ğətliyu nışon dodə.

Ale səud rejimi tənğid əkə journalist Cəmal Xaşuğci 9 ruj çimi bə nav tırkiyədə bə ərəbıstonı konsol mərkəzi bina daxil bə vaxtiku qin bə və xəyli xəbəriyə mənbəon idda kardən əv bə ale səud rejimi vabəstə bə odəmon tərəfo bə ğətl rəsə.

Bə Əlaləm xəbəriyə kanali elanon əsosi 4 şanbə ruji Səudiyyə ərəbıstoni şəhrvandonku 15 nəfəri şikil nəşr bə ki Xaşuğci bə ərəbıstoni konsol mərkəzi daxil beku 1 saat bəpeştə bə həminə bina daxil bən və 3 saat Xaşuğci daxil be bəpeştə  çəyo xaric bən.

mediyaiyə fəalon ım 15 nəfəri həxədə təhğiğ karde bəpeştə zınəşone xəyli bəvonku bə ale səud rejim və səudiyə vəliəhd Muhəmməd Bin səlmanı nezə odəmonkon.

çı odəmonku qıleni Muhəmməd Səd Əlzəhrani ki Bin səlmanı nezə muhafizə əkankoy və nako de Bin Səlman bə ico qıləy şikilədə vində bəy və jıqo bə nəzə rəsedə podşo muhafizə əkə qrupi uzvonədəy.

eyne holədə ərəbıstonı alimony heyət Səudiyə ərəbıstoni journalist və ənıvışti dızdiye və əy bə ğətl rosne qıləy vəhşiyə cinayət zındən ki dinon və məzhəbon həmmə erjonədə zidiyətiş heste.

Ərəbıstonı alimony heyət .alimony,ruhaniyon və ənıvıştonku tələbış kardə ə kəsonku ki zəmonə tağuti vədə həxə kəlimə bə zıvon vardən bəvonku himoyə bıkən.

təğ

komment