17 Oktyabr 2018, 13:17
  • İron: İ Bıə Milləton Təşkilati insonə həxon prosseson 2 dim və siyosiye.

İ Bıə Milləton Təşkilati 3 minə komitədə İroni nımoyəndə zinə İronədə bıə insonə həxon vəzyəti barədə ım təşkilati rəis Antoniyo Quttereşi tojə raporti reaksiyaədə əvış İ Bıə Milləton Təşkilatədə çı insonyə huğuğon prosseson nadırıstətii və siyosi bey oşko bey misdağ zınəş be.

Bə Mehr aqentiyəti raporti əsos Muhəmməd Həsəni Nejad votışe: ım prossesədə bə İroni milləti iştimai və iğtisodi huğuğon zidd bıə sanksiyaon əhəmiyyət doə bə ni.

İ Bıə Milləton Təşkilati 3 minə komitədə İroni nımoyəndə İroni insonyə huğuğon vəzyəti barədə har sor 4 qılə bənə yande bıə rapoti edaşte çı sifareşiyə metodon və 2 dimə standarton misdağ zınəş be və izhorış kardə: ım metod hər çiku vey İ Bıə Milləton Təşkilati insoniyə həxon prosseson be etiborəti iyən mıtəşəkkil nıbey subut kardedə.

Həsəni Nejad əlovəş do: siyosiyə nəzəriku bəkəno, 1 sorədə 4 kərə bə İroni əleyh iddion tikror karde barədə hiç əsos iyən fakt ni.

İ Bıə Milləton Təşkilati 3 minə komitədə İroni nımoyəndə çı Antoniyo Quttereşi raporti metodon bə şək-şubhə dəno xoto votışe: ım raport bəpe həmətərəfinə şərayeti nəzər dəğəte vositə çı İroni milləti insonyə huğuğ vəziyətiku dırıstə mətləbon be ğəsd-niyyəti nışo bıdə əmmo raportədə bə İroni əleyh Amerkə ğeyri ğanuniyə sanksiyaon ki tojədən təsdığ bəy hətto tikəy həm işorə bə ni.

İ Bıə Milləton təşkilati rəis tojədən de Kanada təklifi qıləy raportədə, bə İroni əleyh çimiku bənav bıə ittihamon tikror karde bə kəno  eyni holədə İroni dıvlətiku tələbış karde de insonyə həxon ali kamissiya həmkari bıkə.

Ğərbi prespektiviku insonyə həxon bənə namə ğudrəti bo mıstəğilə kişvəronədə nıfuz karde və əvoni bə tənğidi məruz mande iyən sultə nizomi muxalifon sakit karde xoto istifodə bıdə.

komment