09 Noyabr 2018, 00:32
  • Mısılmonə milləton hədəf iyən simvolon bə inkişofi tərəf hərəkət kardedə.

Bəhreyni şiəyon lideri caneşin votışe: bə mığavımət və mısılmonon ozod tələbə hərəkəton əleyh repressivə siyasəton çı mısılmonə milləti hədəf iyən simvolon inkişofi bois bəbe.

Əbdullah Əddəğağ İroni Damğan unniversitiədə bıə "Ğurbətədə mıcahidon" nomo iclosədə təsdiğış karde: ısət dınyo ozod tələbon, islam diniku vey oğo bıən və bə çəy tərəf hərəkət kardedən.

Bəhreyni şiəyon lideri caneşin əlovəş karde: əqə çı Əhle Beyt(ə) əndişə və fikon təlim doə bıbu cəmaət ıştən bə İmom Zəmon(ə) tərəf hərəkət bəkan və islam dini tərəfdor bəbın.

Əbdullah Əddəğağ votışe: əqə zəmoni Şeyx Zəkzaki Niqriyaədə məşhur be əmmo ısət Niqeriya dıvləti iyən istikbor dıvləton cinoyəton bəpeştə əv dınyoədə məşhur bıə.

Bəhreyni şiəyon lideri caneşin təsdiğış karde: Amerkə və Ərəbiston de Təkfiri cərəyonon dini və məzhəbi vırəon xərob karde pidəşon bıən əmmo ısət ım mığəddəsə vırəon dınyoədə çımiku vey məşhur bıən.

Həminə iclosədə Yəməni Ələdalə hərəkəti rəis, Həsən Əli Ələmar həm ıştə nıtğədə çı Yəməni milləti oğoətətiş İroni inğilabi şəhidon və İmom Xomeyni(r) inğilabiyə hərəkəton sayədə zınəş be.

İroni sepah təşkilati fərmondə qeneral mayor Cəfəri həm qıləy mesajədə votışe: sultə nizom moğaviməti vədə məğlub bəbe.

Ğurbətədə mıcahidon nomo bıə iclos de 28 qılə kişvəronku 85 qılə alimon və dini koşınason İroni rəsmi şəxson və Livan, Suriyə, Niqeriya və Fələstini şəhidon ailəon huzuri zinə Damğan şəhri unniversitiədə bərpo be.

təğ

komment