09 Noyabr 2018, 11:05
  • sionistə hərbion ğandə qullə nəticədə coqlə fələstinıjə şəhrvandi şəhodət.

zinə əsrə vaxti qıləy fələstinıjə şəhrvand Ğəzzə mərkəz Əlmoğazi şərğ hissədə,sionist rejimi hərbion ğandə qullə nəticədə bə şəhodət rəsə.

Bə Anatoli aqentəti nəğli əsos Mehr aqentəti zinə elanış karde navnə xəbon həm Ğəzzə Əlvosta nomo bıə məntəğə şərğ hissədə sionist rejimi hərbion ğandə qullə nəticədə çandə qılə fələstinıji yarəjəbeku hikayət kardə.

martə manqi oxonə rujonku çandə həzo fələstinıj bə Ğəzzə muhasirə etiraz kardeyu iyən fələstinıjə avərəon bəştə kə oqarde tələbon xoto ,Ğəzzə sərhəddonədə"Oqarde həxi aksiy" nomo ıştə etirazışon təşkil kardə.

Bə fələstinı səhiyyə vəzorətxonə statistikaon əsosi dəvardə martə manqiku  ım aksiyaon təşkilbeku desbə ımruj 232 qılə fələstinıj bə şəhodət rəsə ki çəvon miyonədə 34 qılə hırdən,5 qılə jen 3 qılə imdodiyə kadr,2 qılə journalist həm muşahidə bedə eyne holədə 24 həzo nəfər həm ım  aksiyaonədə yarəjə bən.

təğ

komment