09 Noyabr 2018, 13:19
  • Tırkiyə enerji vəzir ironi məmləkətiku bə qaz hıriye dəvomi işarəş karde.

Tırkiyə enerji vəzir,ironi məmləkətiku bə qaz hıriye dəvomi işarəş karde.

Bə Əlaləm TV xəbon əsosi Tırkiyə enerji vəzir Tanır Yildiz votışe:Ankara enerji sahədə de İron İslam Respublika bland mıddətə ğərardadış heste və Ankara bə tehroni enrji ehtiyociş heste.

əv əlavəş karde Amerkə bə ironi zid sanksiyaon iyən vaşinqtoni zuə siyasəton ironi  təziği jiyədə ğəror doeyu bə nəticə ərəs ni və befoydəy.

çimi bə nav həm Tırkiyə prezdent Rəcəb Təyyib Ərdoğan işarəş kardə be Ankara ironi məmləkətiku ıştə təbiiyə qazi hıriye blanb mıddətə ğərardadi əsosədə və bə Amerkə təhdidon əhəmmiyət  nıdoə şərayetdə dəvom bədoy.

təğ

komment