05 Dekabr 2018, 14:21
  • Tehron bə İroni rəket bərnomə zidd bıə kali ğərbi kişvəron rəsmi şəxson bəyonaton reaksiya nışoş do.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot votışe: İroni mudafiə və rəket tərtib kardə bıə şəffofə siyasətonədə hiç plani rəketon bo ətomiyə bombaonku istifodə karde kəşə bəni iyən nibəbe.

Bə İroni xarıci vəzarətxonə mediya diplomatiyə idorə raporti əsos, İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot Bəhram Ğasımi bə kali ğərbi kişvəron rəsmi şəxson bəyonaton İroni rəket bərnomə barədə əmniyyət şura iclosi təşkil doe zəruriyyəti reaksiyaədə əlovəş kardə: İroni rəket bərnomə mahiyyəti kamelən dışməni təcavuzi vəy qəte iyən mudafiə baxşədəy.

Ğasımi təkidış kardə: İroni rəket mudafiə bərnomə hiç vaxt çı İ Bıə Milləton Təşkilati Əmniyyət Şura 2231 ğətnomə ləğv kardəş ni və əqə kəsoni anti İron atmosfer iyən bıhron və həssosiyəti icod karde ğəsdışone, İron ım rəftori məhkum bəkay və jıqonə siyosəti ğəyri sazəndə iyən benəticə zıneydə.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot ğərbi 2 tərəfiyə nəzər iyən standartonku tənğidış karde və əlovəş do: kali kişvəron de çand milyard dollar hərbi sahədə xərc karde, çand sor bə qıləy kişvər təcavuz kardən, jenon, hırdənon iyən çand milyonon beqınohə insoni mıhosirə iyən ğəhti və noxəşəti vəziyətədə noəşone əmmo ğərb çəy vədə sukut kardə, ısət boçi əvon de İroni sulhpərvər mudafiə bərnomə jığo de ğilo-ğali mığobilə kardən.

İ Bıə Milləton Təşkilatədə İnqiltərə və Fransə nımoyəndəti heyəton ım təşkilati əmniyyət şuraku tələb kardə bıən ta İronədə iddio bıə tojə rəketiyə imtivoni barədə təhğiğ bıkan.

təğ

komment