06 Dekabr 2018, 11:01
  • Amerkə koalisiya hərbiyə təyarəon Suriyə Deyruzzur məntəğə bombardımonədə bə 5 qılə ğeyre hərbi kışte bois bedən.

De Amerkə rəhbərəti de İŞİD mubarizə barde nomo beynəlxalğə koalisiya hərbiyə təyaron zinə şanqo Suriyə şərğ Deyruzzurı Həcin di bombardımon kardən.

Bə İRNA xəbon əsosi ım hucumədə Suriyə 5 qılə şəhrvandonku kıştə bedən.

Amerkə koalisiya hərbiyə təyaron dəvardə haftəonədə çandəkərə Deyruzzur ostani mıxtəlif mnətəğon mincumlə Həcin dişon bombardımon kardə.

Amerkə koalisiya bəzi hucumonədə  ğədəğən bıə fosforiyə bombaonku istifadəş  kardə.

Suriyə devlət çandəkərə İ bə milləton təşkilat və əmniyət şura rəisonru vığandə məktobon royku bəvonku tələbış kardə suriyədə bə Amerkə koalisiya cinayəton oxo bıdən.

 

təğ

komment