07 Dekabr 2018, 14:08
  • Kuveyt ironi Çabəhar terroristiyə hadisəş məhkum karde.

Kuveyt İroni cənub şərğ Çabəhar terroristiyə tıpımonış məhkum karde.

Bə İRNA xəbon əsosi Kuveytı kral.vəliəhd və 1 minnə vəzir zinə şanqo co bə co bə prezdent Həsən Ruhani mesajışon vığande və Çabəhar terroristiyə hucumi məhkum kardeədə ım hadisəşon bə devlət, mandəkəson və ironi millət səbəsəlomətişon do.

təğ

komment