08 Dekabr 2018, 23:08
  • Tehronədə məntəğə 6 qılə kişvəron məcleson rəison iclos; Əli Laricani votışe: bəşər həxon barədə Amerkə nəzər bənə ticariyə əbzare. 

Tehronədə İron, Əfğanıston, Pakiston, Tırkiyə, Çin və Rusiyə məcleson rəison miyono 2 minə iclos bino be. 

Im iclosi hədəfon ki çəy i minə dıvrə Pakistonədə bərpo be: de terrorizm mubarizə barde sahədə dəvardə təcrubəon iyən ısətnə strateqiyaon barədə təhğiğ karde, məntəğə əloğəon iyən bo sulhi bərpo karde çı əloğəon və zərfiyətonku istifodə karde ğeyd bıə. 

İroni məclesi rəis Əli Laricani həminə iclosədə bə Amerkə itərəfiyə siyasəton xətər işorəş karde və votışe: Tramp çı bəşər həxon mudafiəkə təşkilatonış məhv kardəşe iyən dınyo kişvəron nomidi bois bıə. 

Laricani bə terrorizmiku Amerkə əbzariyə istifodə işorəş karde və votışe: ım siyasət bois bıə ki ısət dınyo kişvəron de terrorizm mubarizə barədə xoto bə məntəğədə zərfiyəton tərəf cəzb bıbun ki Suriyə bohrani barədə İron, Tırkiyə və Rusiyə koalisiya çəy nımunəy. 

İroni islamiyə şura məclesi rəis təkidış karde: Amerkə ım siyasəti vədə Əmniyyət Şura və məsul təşkilaton həm bəştə vəzifə əməl nıkardəşone ki çəy nımonə və misdağ İrağ, Suriyə və Liviədə beynəl xalğ təşkilaton sukuti jentonədə ğərbi kişvəron canq tələbionədə moşahid bıdə. 

​​​

təğ

komment