09 Dekabr 2018, 13:45
  • Dəvardə 1 haftədə İordan ru ğərbiyə sahilədə 2 qılə fələstinıji şəhodət.

Fələstinı islamiyə muğavimət hərəkat(Həmas) məlumat ərosnə mərkəzi elanış ka dəvardə haftə İordan ru ğərbiyə sahilədə təşkil bə daveonədə 2 qılə Fələstinıj,sionist rejimi hərbion dastədə şəhid və 65 nəfər həm yarəjə bin.

Bə Fələstinı məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi  həması məlumat ərosnə mərkəz ım hozzı kardə məlumatdə əlavəş kardə dəvardə haftə İordan ru ğərbiyə sahilədə fələstinıjə mubarizəəkon 4 qılə əməliyati nəticədə 3 qılə sionist yarəjə bən.

İordan ru ğərbiyə sahilədə siyasiyə dastqir bə kəson komitə həm ıştə hozzı kardə məlumatdə elanış kardə Fələstinı mıstəğilə təşkilati əmniyətiyə məmoron noyabrə manqi siyasiyə məsəlon xoto 64 nəfərışon  dastqir kardə,92 nəfəri  navışon qətə,16 kərə bə şəhrvandon kə hucumışon bardə ,9 kərə ozod sıxan karde navışon qətə və 3 kərə həm Fələstinıjə şəhrvandon mılkışon musadirə kardə.

mıstəğilə təşkilati jıqo hərəkəton bə İordan ru ğərbiyə sahili zid ım təşkilati de sionist rejim əmniyətiyə həmkarəti karde siyasəton cəhətdə və Ğudsı intifazə arəku barde xoto təşkil bedə.

təğ

komment