10 Dekabr 2018, 13:08
  • Ruhani: OPEKədə uzv bıə kişvəron muğavimət, bo Amerkə coqılə məğlubiyəti bois be.

İroni prezident zinə əsr dıvlət kabineti iclosədə təkidış kardə, OPEKədə uzv bıə kişvəron muğavimət, bo Amerkə coqılə məğlubiyəti bois be.

Bə İrna raporti əsos, Həsən Ruhani ım iclosədə Opek oxonə iclosiku İroni nat vəzir Bijən Zənqənə raporti quş doe bəpeştə izhorış kardə: qıle holədə ki Amerkə cəhdış karde Opek koonədə mıdoxilə bıkə və nati vujurədə tərazin vəziyəti əvəz karde pidəş be əmmo de uzv bıə kişvəron mığovimət və İroni cəhd çı Amerkə bərnomə xunsa be iyən bo Amerkə coqılə məğlubiyət bə vucud omə.

Nati sadirəkə kişvəron təşkilat(Opek)ədə uzv bıə kişvəron cımə ruji Viyanaədə ruzi bıən ki ıştə istihsoli har ruj 800 həzo barel kam bıkən; ijən ğeyri Opek kişvəron həm ruzi bıən ki ıştən istihsol har ruj 400 həzo barel kam bıkən.

İron, Venesuelə və Liviyə ım ğəroliku ozod iyən mıstəsno bıən.

Amerkə çimiku bənav nati sadirəkə kişvəron təşkilatədə bıə ıştə mıttəhidon əcumlə Ərəbistoniku tələb kardəş be nati istihsol ziyod bıkən.

Vaşenqton iddioş kardə ım tələbi hədəf İron və Venesuelə nati istihsolon kam bey əvəzi iyən nati ğeyməti ziyod bey vəy qəte xotoe.

Amerkə prezidenti Donald Tramp, 2018-nə sori Mayə manqi 8 ətomiyə sazışiku Vaşenqtoni xarıc bey, bəpeştə elanış kardə detosə Novambri 4 İroni nati həvote bə sıf bərosne.

Vaşenqton əmmo 6 manq İroni nati sadir karde vəy qəte barədə təhdidon bəpeştə Noyabri 5, 8 qılə çı İroni nati muhimmə mıştərion(Cənubiyə Koreya, İtaliya, Yaponiya, Hindustan, Çin, Tırkiyə, Tayvan və Yunanıstani) nati sanksiyaonku ozodış kardə.

Amerkə siyosət ətomiyə sazışiku xaric bey və bə İroni zidd tojə sanksiyaon oko doe de beynəl xalğ zumandə məhkumiyəti dim bə dim bıə.

Dınyo vey kişvəron elanışon karde ki Amerkə itərəfiyə sanksiyaonku təbəiyət nibəkan.

komment