12 Dekabr 2018, 22:24
  • İron Ermənistoni səçıni nəticəku himoyədortiş kard; Erməniston iyən Tırkiyə miyono rabitəon normal bey barədə xəbəş do. 

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot Bəhram Ğasımi Ermənistonədə parlament səçıni dəvoniye ım kişvərədə demokratik əvəzon misdağ zınəş be və votışe: ım iştiroki sayədə iyən tojə dıvləti vasitə İron və Ermənistoni miyono əloğəon inkişofi şohid bəbemon. 

Ğasımi İroni xarıci siyasətədə hamsoyəon vırə bo sulh, stabiləti, roonəğ iyən məntəğə kişvəron vey muhimmə zınəş be və təkidış karde: Coğrafiya, mədəniyyət və tarixədə nığılə əloğə iyən rabitəon ısət hamsoyəon miyono rişədorə həmkarion bois bıə ki vey ernine. 

Əmmo Ermənistonədə çəy vaxtiku bənav parlemant səçıni nəticə mıəyyən bəy bəpeştə tojədən Ermənistoni xarıci vəzir Zohrab Menat Sakiyan Tırkiyə və Ermənistoni miyono dəvardə vaxtonədə bə vıcud ome hadisəon vey tel zınəş be votışe: de ım vıcudi əmə de Tırkiyə əloğəon normal karde iyən bo Ğərəboği bohrani həl karde de Azərbaycan Respublika muzakirəon pidəmone; Ermənistoni i minə vəzir Nikol Paşiniyan həm de Ankara votımonon ijən bino karde barədə votışe. 

Məvoji Ermənistoni rəsmi şəxson de Ankara əloğəon normal karde hiç curnə şərti elan nı kardəşone. 

Ermənistoni xarıci vəzir ijən Ğərəboği əmniyyəti təmin karde çı Ermənistoni peririvret elanış karde və bə siyasi votımon əhəmiyyət işorəş karde. 

Usmani emperya zəmonədə ermənion qınosidi barədə məsələon Ğərəboği mıvzo əcumlə Tırkiyə və Ermənistoni miyono rabitəon bə yande qəniye illətonin. 

təğ

komment