15 Dekabr 2018, 12:50
  • İ Bıə Milləton Təşkilat: Yəmən de dınyoədə bıə vey bədə insoniyə bıhron iyən faciə dim bə dime.

Yəməni barədə bıə Əmniyyət Şura iclosədə İnsoniyə koonədə İ Bıə Milləton Təşkilati muavin təsdiğış kardə: dınyo vey bıhroninə insoniyə faciə Yəmənədə muşahidə bıdə.

Bə Telerədio aqentiyəti şənbə sıbi raporti əsos Mark Lovkok bə Yəmənıjonku veyə ailəon be pənoh iyən be kə jimon karde işarəş ka və votışe: Yəmənədə çand milyonon nəfər de şiddətinə bevəc iyən yavə hardımoni jimon dəvonedən.

Yəmənədə İ Bıə Milləton Təşkilati insoniyə koon həmohənqəkə həm tojədən xəbəş doə ki Yəmənədə canqi dəvomiyət ım kişvərədə hevujə vəşiyanətii bois bəbe.

Liz Qerandi təsdiğış kardə, əqə Yəmənədə canqi vəy qətə nıbu, ğərni vey yolə vəşyəni iyən insoniyə bıhran təşkil bəbe.

Ərəbiston de İ Bıə Ərəbon Əmirəti, Amerkə və sionist rejim iyən bəzi co mıttəhıdon 2015-nə sori Martiku bə Yəmən hərbi təcovuzi bino ijən ım kişvəri çı zəmin, osmon və dınyoku mıhosirə kardəşone.

Im canq detosə bə ısət 14 həzo nəfər Yəmənıjon kışte, çand 10 həzo nəfəri zəxmin bey iyən çand milyon nəfəri avarəti bois bıə.

Ərəbistoni hərbi təcovuz, Yəməni fəğırə kişvərədə ğəzo və dəvo-damon cəhətiku şiddətinə bıhrani bois bıə.

komment