15 Dekabr 2018, 21:42
  • Moskvaədə urusə İron şınason iclos.

Rusiyədə farsi zıvoni ustadon və İron şınason 14-nə iclos de İron şınasi zumand karde və farsi zıvoi hevujəti roon və problemon barədə təhğiğ karde ijən çı tale mıəyyən karde məğsədi bərpo be.

Im i rujiyə iclosədə 27 nəfər alim, ustad, urusə ruşinfik və İronıjə zınə şəxson 3 baxşədə İron şınasi və farsi zıvoni barədə sohbət və muzakirə kardeşone.

Bə İrna raporti əsos ım mərasimi uj bemonədə Rusiyədə İroni səfir Mehdi Sənai, MQO unniversiti Asiya və Afriqa kaleci rəis İqor İşnaloviç, İroni xarıci vəzarətxonə siyasi və beynəl xalğ motaliəon mərkəzi muavin Morteza Damənpak iyən Rusiyə və İron İslam Respublika dustiyə qrupi rəis Əleksander Palişok sohbət kardeşon.

Səntpiterburq, Kazan, Dağıston, Astaraxan, Altay, Valadi, Saratoni və Çelyabinskiku alimon ım iclosədə iştirok kardeşone.

təğ

komment