17 Dekabr 2018, 22:00
  • Əfğanıstoni oxonə vəzyəti barədə çand qılə xəbə.

Əfğanıstoni səçın mıstəğil kamissiya ım kişvəri Helmənd, Ğəndehar və Hərat viloyətonədə parlament intixabati nəticəon elanış karde. 

Im kamissiya həçınin detosə ım haftə oxoy co mande və bıə viloyətonədə parlament səçıni oxonə nəticəon elan bəkarde. 

Tojədən Əfğanıstonədə bərpo bıə Pakiston, Çin və Əfğanıstoni xarıci vəziron miyono 3 tərəfiyə əmniyyətiyə iclosi oxoyədə iştirok əkəyon bə sulhi muzakirəon iyən daveon sə karde prosessədə həmmə partiyaon iyən Talebani komək təkid kardeşone. 

Çin rəsmən ım iclosi cərəyonədə Əfğanıstonədə noəmnə vəzyəti sə karde xoto Pakiatoni ciddi və əməli hərəkəton tələbış karde. 

Xəbə ome ki Əfğanıstoni islamiyə partiya rəis Ğulbodin Hekmətyar çı Talebaniku tələbış karde ki bə çəy səçın qrupi izofə bıbun,  əv iddioş karde ki həminə səçın himoyə əkə qrupədə çandə çı Əfğanıstoni muxtəlif partiyaon hestin. 

Əfğanıstonədə noəmnə vəzyət ijən dəvom kardedə. 

Əfğanıstoni Ğəndəhar viloyəti cənubədə qıləy nıfuziyə xiyonətkorə polis bəştə həmkarion həmlə və 5 nəfəri kıştəşe. 

Çand nəfər ım hadisədə zəxmin bıən. 

Daykəndi viloyətədə həm Talebani uzvon bə Pato şəhrestan həmlə kardeşone ki 2 qılə polis idarə işğali bois bıə. 

təğ

komment