18 Dekabr 2018, 13:52
  • Ermənistan İroni qazi ve idxal kardeş tələb kardə.

İronədə bıə Ermənistanı səfir zinə şanqo elanış ka çəy məmləkət ironi məmləkətiku qazi idxal karde ve be tələb kardə.

Bə İRNA xəbon əsosi Artaşes Toumanian tehronədə  İron və Ermənistanı mınosibəton iclosədə eyne holədə bə İron  bərğ(işığ) ya ruşnə ixracati ve kardeyu İrəvani hozzı mandeku xəbəş do və omidvar  mande 2 qılə məmləkəti həmkarətion navədə nezə rujonədə inkişaf bıkə.

İronədə bıə Ermənistanı səfir de İron əlağon kam kardeyu Vaşinqtoni bə İrəvan təziğ nışon doe həxədə votışe: Ermənistan de Amerkə təşkil doə muzakironədə elanış kardə de Tehron rabitə bərğəror karde İrəvaniyu veyə əhəmiyətış heste.

Ermənistanı 1 minnə vəzir həm 2 şanbə dekabri 10 minnə ruji votəş be İrəvan ıştə nezə əlağon de Tehron hifz bəkay.

təğ

komment