21 Fevral 2019, 10:17
  • 130 nəfər silahlinə şəxs Suriyə Homs ostanədə təslim bin.

130 nəfər silah bə dast qətə kəsonku ki de Suriyə silahlinə ğıvvon canq karde holədə bin zinə ım məmləkəti mərkəz Homs ostanədə ıştə silahonışon bə zəmin no və bə devlətiyə ğıvvon təslim bin.

Bə İRNA xəbon əsosi ım odəmon ki Hims və çəy ətrofədə bə şəhronku bin vədəşon doə bə Suriyə milliyə əmniyət və oroməti zid har qıləy hərəkətiku bə kəno bımandon.

Bə Suriyə prezdenti 15 minnə numrədə bıə Əfv bəyonoti əsosi,həmmə kəsoni ki silah həml kardən və ya ədoləti dasiku tılən,əqər ıştən və ıştə silahon təslim bıkən,əfv bəben.

Suriyə devlət  həmmişə  ım məmləkəti mıxtəlif vıronədə de terarizm mubarizə bardeədə həmzəman milliyə dustiyəti roədə nəzədə qətə siyasəton həm icra kardə.

təğ

komment