18 Mart 2019, 23:48
  • Niyuzelandiya terroristiyə hadisə islamofobiya plani idoməy; Tırkiyədə İslamiyə Həmkari Liqa Təcili iclos.

İroni ali mərcəe təğlidonku Ayətullah Husein Nuri Həmedani zinə Ğomədə Niyuzelandiya məçidonədə bıə terroristiyə həmlə islamofobiya plani dəvom çı sionist rejim iyən Amerkə xəbisə siyasət zınəş be.

Əv votışe: alimon bəpe çı deşmənon islamofobiya fəaliyəton bə nav de mediya əbzari islami barədə həğiğəton bə cəmaəton elan bıkən.

Ayətullah Husein Nuri Həmedani qırd mısılmononış bə huşin və oğo bey dəvətış karde. 

Xəbə ome bə Niyuzelandiyaədə bıə 2 qılə məçid terroristiyə həmlə tələfot bə 52 nəfər iyən zəxmin bıə kəson bə 47 nəfər rəse ki təğribən 7 nəfər çı Pakistoni şəhrvandonin. 

De həminə mınosibəti xoto Pakistonədə i ruj umumi əzo elan be. 

Tojədən Pakistoni xarıci vəzir həm Niyuzelandiya Kerast Çerç şəhrədə xuninə terroristiyə həmlə barədə de Tırkiyə xarıci vəzir telefoniyə rabitə bəpeştə Tırkiyədə islami həmkari liqa Təcili iclosi dəvoniyəku xəbəş do. 

Tırkiyə prezident Rəcəb Təyyeb Ərdoğan həm de ım terroristiyə həmlə əloğədor ğərbi mediyaon 2 dimə fəaliyətonış tənğidış ka iyən ğərb kişvəron anti islam siyasəton məhkum kardışe. 

Zinə İroni islamiyə şura məclesi deptaton həm bəyoniyə vasitə Niyuzelandiya terroristiyə həmlə məhkum kardışone. 

İroni Ermənion ali Yepiskof Sebu Serkisiyan həm bə nımoj əvoton terroristiyə hucumi məhkumış karde. 

təğ

komment