19 Mart 2019, 01:02
  • İron Əfğanıstanədə əmniyyət və stabil şərayerəti icod karde fikədəy.

Əfğanıstoni sulh ali şura qıləy bəyoniyədə elanış karde İron, Əfğanıstonədə sulh, stabil vəziyət iyən əmniyyəti icod karde cəhətədə səy kardedə.

Bə Təsnim aqentiyəti raporti əsos ım bəyoniyədə ki zinə muntəşir be ğeyd bıə; İron, Əfğanıstoni rəsmi dıvləti jentonədə bıə sulh muzakirəon himoyədorəti kardedə və bə Əfğanıstoni hukumət iyən millət komək karde vasitə ım kişvərədə stabilə vəzyəti icod karde fikədəy. 

Zinə Tehronədə həm Əfğanıstoni sulh ali şura katib Umər Davodzey həm de İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif vindemon karde İronış bo Əfğanıston qıləy əhəmmiyətinə şərik hisobış karde. 

Im qılə holədəy ki Amerkə tərəfo siyasəton de Taleban qrupi muzakirə karde vasitə Əfğanıstonədə sulh muzakirəon prossesədə Əfğanıstoni rəsmi dıvləti bə kəno noe çı Əfğanıstoni partiya viyolon tənğidi bois bıə. 

Tojədən Əfğanıstoni milləti əmniyyət təşkilati mışovir Həmdullah Moheb elanış karde ki Amerkə de Taleban muzakirə karde pidəşe bə ğərb və istesmar vasitə bıə dıvləti Əfğanıstonədə xatim bıkə. 

Çəy bəpeştə ki xəbə ome Amerkə və Talebani miyono muzakirəon i baxş Əfğanıstonədə mıvəğğətə dıvləti icod karde heste həm kişvəri sənat məhəli moavin Asef Sediği ım plani notaş do. 

Hındostan həm rəsmən bəyoniyə vasitə  Əfğanıstonədə mıvəğğətə dıvləti bərpo karde barədə ıştə muxalifəti elanış karde. 

təğ

komment