19 Mart 2019, 13:16
  • Suriyə mudafiyə vəziri bə silahinə kırdon xəbərdarəti.

Suriyə mudafiyə vəzir zinə votışe:Amerkə tərəfo himoyə bə silahinə kırdon,milliyə dustiyəti plani ğıbul karde ya Suriyə şimal hissədə ıştə kontrolədə bə məntəğə tərk kardeku kəno coqlə roşon ni.

Dəməşğiku bə Hinhova aqentəti xəbon əsosi Suriyə mudafiyə vəzir Əli Əbdullah Əyub de İron və iraği silahinə ğıvvon ğərorqo rəison vindımon karde bəpeştə qıləy mətbuatiyə konfransədə votışe:Suriyə silahinə ğıvvon di ya rəv Suriyə həmmə terroriston və kırdə silahinə ğıvvon dasiku xaric bəkay.

Suriyə mudafiyə vəziri votışe: hətta çı məmləkəti ərazi 1 vıcə devləti kontroliku xaric nibəbe.

 

təğ

komment