11 Mart 2017, 14:04
  • Munafığin terroristiyə qrup həmmişə çı Amerkə, İnğiltərə iyən seyonist rejimi himayəon xıvand bıə.
    Munafığin terroristiyə qrup həmmişə çı Amerkə, İnğiltərə iyən seyonist rejimi himayəon xıvand bıə.

Bə teroristiyə qrupon himoyədorəti karde dəvomədə, Amerkə dıvlət bə Munafığin terroristiyə qrupi icozəş doə ki Vaşinqtonədə bə İroni zidd qıləy iclosi bərpokə.

Bə İrib raporti əsos de Amerkə siyasəton həmohənq bıə hərəkətədə Munafığin terroristiyə qrup Vaşənqtonədə qıləy iclosi bərpo bəkay ta deştə be əsosə vindemoni İroni Sepah təşkilati bənə terroristiyə qrupi elankə.

Munafığin terroristiyə qrupi ım hərəkət qıle holəy ki Sipiyə Bina həm dəvardə manqədə qıləy ğanoni loyehə təğib kardə bıə ta İroni Sepah təşkilati bənə terroristiyə qrup elan bıbu.

Amerkə ədə bıə muxalifon kəno, çın kişvəri Milli Əmniyət Təşkilat həm Donald Trampi ım ğəroli ijən Sepah təşkilasti numi terroristiyə qrupon siyahədə ğeyd karde xoto bə Amerkə dıvlət xəbə dorətişon do.

Munafığin terroristiyə qrup həmmişə çı Amerkə, İnğiltərə iyən seyonist rejimi himayəon xıvand bıə ki de çəvon siyasəton bərobər çandə ironədə terroristiyə cinoyəton əncomışon doə.

İroni ətomiyə alimon şəhid karde çı Munafığin terroristiyə qrupi qıləy oxonə cinoyətonin.

 

təğ

komment