29 Aprel 2017, 10:51
  • Cenevrədə 32 qılə bəhreynıjə fəaal  qətə bə.

Beynəlxalğ əf təşkilat dəvardə 5 sori muddətdə İsveçrə Cenevrə şəhrədə 32 qılə fəalə bəhreynıji dəstqir beku xəbəşon doə.

Bə İRNA xəbon əsosi beynəlxalğ əf təşkilat qıləy bəyonotdə cenevrədə İbəmilləton təşkilati insonə həxon şura devrəiyə iclosi təşkilbeku omə manqi əvvəliku işarəş karde və votışe:cenevrədə 32 qılə bəhreynıjə şəhrvandi dəstqir karde min cumlə huğuğşınas siyasətçi vəkil iyən bəhreynədə dəstqirbəkəson nezə odəmon ale xəlifə rejimi tərəfiku de ciddiyə holəti muxalifon təziği jiyədə ğəror doeyu hikayət kardə.

təğ

komment