• İroni xarıci vəzir 1 rujiyə səfər bə Rusiyə.
    İroni xarıci vəzir 1 rujiyə səfər bə Rusiyə.

Muhəmməd Cəvad Zərif de Rusiyə ali rutbəinə şəxsiyəton vindımon karde ijən məntəğə vey muhimmə bıhranon barədə muzakirə karde xoto Tehroniku bə Soçi səfərış kardə.

İroni xarıci vəzir həminə 1 rujiyə səfəri cərəyonədə ğərole muxtəlifə 2 tərəfiyə məsələon, İroni ətomiyə təvafuğ, məntəğə, dınyo ijən Astanədə çı Suriyə sulh muzakiron barədə de Rusiyə rəsmi şəxson votımon bıkə.

İroni xarıci vızarətxonə sıxanəvot Bəhram Ğasımi zinə çı Zərifi bə Soçi səfər karde barədə ım səfəri 2 qılə kişvəri muzakiron çərçivədə hisobış kardə ijən təsdiğ kardə: İron və Rusiyə rəsmi şəxson miyono votımonon karde bəzne İron və Rusiyə miyono bo həmkarion vey karde, stratejikə əloğəon, məntəğə əmniyət iyən stabileti, de terrorizm mubarizə barde ijən dınyo həssasə bıhranon barədə bə iğtisodi-siyasiyə inkişofi komək karde cəhətədə bıbu.

13 Sentyabr 2017, 14:54
komment