20 Oktyabr 2017, 00:45
  • İ bıə Milləton Təşkilatədə İroni daimə nımoyəndə
    İ bıə Milləton Təşkilatədə İroni daimə nımoyəndə

İ bıə Milləton Təşkilatədə İroni daimə nımoyəndə bə siyonist rejimi tərəfo 68 qılə Əmniyyət Şura ğətnoməon icra nıkarde işorəş kardə və votışe: siyonist rejimi pesoxtə bıə tarix de Fələstini işğal karde bino bıə ijən bə co kişvəron təcavoz karde sayədə dəvomış heste.

Bə İrna raporti əsos Ğolaməli Xoşru çı Əmniyyət Şura iclosədə ki bə Miyonə Şərğ və Fələstini vəziyət aid be əlovəş kardə: Fələstini işğal və siyonist rejimi təcavozkaranə siyasəton, çı Miyonə Şərği həmmə bohranon mərkəze.

İ bıə Milləton Təşkilatədə İroni daimə nımoyəndə həmmə sahəonədə bə Amerkə himoyəon və ım rejimi peştədə mande işorəş kardə və votışe: siyonist rejim de Amerkə himoyəon bə Fələstini milləti əleyh vey cinoyəton və işğal əkə siyasəton əncomış doə ki tarixədə dırozə ğəmqinə həğiğəti bois bıə.

Xoşru ijən təsdiğış kardə siyonist rejimi cəmi kışte muxtəlifə silahon, bə Miyonə Şərği sulh və əmniyyəti əleyh vey yolə təhdid və xətəre.

İ bıə Milləton Təşkilatədə İroni daimə nımoyəndə Amerkə, siyonist rejim və de əvon həmpeymon bıə kişvəronış məntəğədə terroristiyə qrupon icod və himoyə əkə zınəş be və votışe: detosə bə ısət hiç kişvəri bənə İron de terroristiyə qruponi bənə İŞİD mubarizə bardəş ni və ısət İron məntəğədə İŞİD-i pesoxtə bıə xəlofəti vəyış qətə.

İ bıə milləton təşkilatədə İroni daimə nımoyəndə bə İron və ətomiyə təvafuği zidd Amerkə prezidentəti tojə deşmənçiyə vindemon işorəş kardə və votışe: Tramp çı dınyo umum iştimaiyəti iradəon vədə cəhd kardə ta ətomiyə təvafuği ləğv bıkə.

Xoşro əlovəş kardə: ımruj Amerkə çı İroni tədbiron vədə ijən umum dınyo iştimaiyəti vindemonədə bə təcrid şe holədəy.

təğ

komment