Təkfiri cərəyanon-16

Dəvardə bərnomədonədə bə mıosir iyən klassikə sələfiyon miyono bıə tafuton işorə kardemone və ğeydımon karde ki,İron İslom İnğılob iyən Əfğanıstoni işğal dıqlə umdə hodisə bin ki,bə sələfi cərəyonon bə əməl ome iyən ıştə fəaliyyəti zumand kardey boyis bin.islomi məmləkətonədə bəştə milləti zulm kardə sulolə hakimon çı İron İslom İnğılobi  bə islomi məmləkəton təsir iyən  nufuz kardeyku de şiddəti tarsışon hestebe.əve əvon bo İron İslom İnğılobi təsir iyən nufuzi məhdud iyən vəy qəteyro,bın cəhətədə islomi kişvəronədə vəhhabiyə sələfiyon fəaliyyətışon zumand karde və deştə qırd zu və ğıdrəti binoşon karde de şiyəfobiyə iyən bə şiyə ələyh fəaliyyət nışon odey.

De Əfğanıstoni işğoli bə oxo rəse iyən de Səvet İttifoği  Sıə Ləşkəri çın kişvəriku xaric bıey bəpeştə, bın məmləkətədə de kofiron mıborizə bardey məsələ çı miyoniku şe,əmmo co qıləy işkil iyən problem bə meydon ome.de qıləy co iborəti bə kofiron ələyh bıə sələfi cərəyon mınhərif be və deçəvon təşəbbısi dınyo həmmə vırəonədə radikal iyən ifrotiyə qrupon bə əməl omin ta de deşmınon mıborizə bardey əvəzi,binoşon kazrde bo mısılmınon kıştey iyən islomi məzhəbon miyono təfrığə eğandey.Pokistonədə “Əlğaydə” iyən co radikalə cərəyonon bə meydon omin.çımi bəpeştə vəhhabi cərəyonon bə əməl omeyədə radikalə sələfiyon əsosə rol vey ciddi be.çı sələfiyon vey muhimmə nımunə bın vəhhabi fırğəonədə vey oşko be.jıqo sələfiyon çun mali iyən ixtisodi cəhəto çokə bazaşon hestebe,bə Hərəmeyne Şərifeyni mısəllət bin və de Həcc iyən Umrə əyyamonədə bıə telıə fırsətonku oko doey iyən de Ali-Səud iyən Amerkə himoyədorəti,binoşon karde qırd dınyoədə sələfi məzhəbi təblığ kardey.  Çı Şurəvi ya Səvet İttifoği volo bıey bədiqə,əvon ıştə qırd həmləon bə Amerkə tərəf muzim qətey əvəzi,oqardin bə İslomi Dınyo iyən Şiyə tərəf.vəhhabi sələfiyon de mıxtəlifə metodon min cumlə  de “Hilaluş-Şiiyi”(Şiyə Ovşumi poə) ya” Miyonə Şərği Şiyə”ittihomi cəhdışon karde ki,qırd nəzəon bəçımon tərəf qətey bıbu.əvon səy kardedəbin Şiyə iyən bo vəhdəti cəhd kardə sınni alimon bo islomi dınyo dıjdə xətər iyən təhlukə unvanədə elonkon.sələfi vəhhabiyon de şifobiyə siyosəti,ıştə volo bıə orduqo sənibəton soxtrey dumo bin.dınyo har qıləy noxtədə noəmnəti iyən məkrinə plan və hiyləon zumzumə bə quş rəseydəbe,çı vəhhabi sələfiyon lınqi riz əyo bəçəş çiyedəbe.

 

təğ

02 Yanvar 2018, 13:16
komment