Osmoniyə surəon-52

Kərimə-Ğıroni çordəminə surə İbrahimi surəy ki,52 qılə ayəku iborəte.dıqlə ayə(28-29)-ə ayə istisno kardə holədə,əmandəni ayə Məkkədə nozil bıə.çun bın surədə çı həzrəte İbreym(ə)-i həxədə mətləbon iyən çə həzrəti dıvoon bəyon bıə və insonon hidoyəti royədə çın ilahi dıjdə pəyğombəri xolisonə mucohidət iyən zəhməton bə yod dənoə holədə,çın surə nom İbrahim noey bıə.çın surə ayəon ibaxş bənə Nuh(ə),Mosə(ə) navkonə pəyğombəron iyən Ad iyən Səmud ğovmon barədə bıə sərquzəşton işorə bıə.

İbreym(ə) surə bənə Kərimə-Ğıroni co surəon kali qıləyni de “Muğəttəə hərfon” bino bedə.votemone ki,çın hərfon rəmzonku qıləyni ıme ki,Xıdovənd de ın vositə dılış hestebe oşkokəy ki,Ğıron de insonon rəhbəriyyət iyən hidoyəti bəştə ohdə qətə misliş nıbə ayəon,həmınə çın soyə əlifbo hərfonku təşkilış pəydu kardə və ım çın kitobi ecozonku bə hisob omeydə.

بسم الله الرحمن الرحيم

الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1)

Əlif,Lam,Ra.(ın) qıləy kitobe ki,bətı nozil kardemone ta milləti deçəvon pərvərdıqori izni çı tokyətiku(cəholət iyən şırkiku) bə nuri(imoni),bə zumand iyən bə həmdo-səno loyığ bıə Xıdovəndi tərəf xarickəyş.

İbreymi mıborəkə surə bo insonon çı cəholət iyən şırki zəlmətiku ozod kardey iyən əvoni bə tohid iyən elmi nuri tərər hidoəyət kardey royədə çı Kərimə-Ğıroni həssosə roliku sıxan votedə və hamyedə ki,ım qıləy kitobe ki,bətı nozil kardemone ta tı milləti çı zəlolətiku bə nuri tərəf xarickoş.həyğətədə,çı Ğıroni qırd tərbiyəvi iyən humanizmə hədəfon həmınə bın nuktədə yəni bəşəri çı zılmətiku bə ruşnə səmt bardeyədə cəm bıə.çı ənbiya iyən peyğombəron besət və vıjniye fəlsəfə iyən Ğıroni əsliyə məğsəd, insonon çı kufr iyən nodonəti toykiyətiyonku peroxney iyən əvoni bə elm,imon iyən ədoləti nuri tərəf hidoyət kardeye.

In ayə ımi bəyon kardedə ki,bo bəşəri hidoyətiro lozım bıə çiyon,Kərimə-Ğıronədə omə və həmçinin ımi həm bəyod dənoydə ki,ın kitob fəğət bo handero bıə ayəon nin,bəlkəm çı jimoni vey aliyə dəsturul-əməl iyən ğanune.liza bəbeım çi insonon jimoni mətn iyən bətnədə cari bıbu.qıləy colib iyən cəzbəkə nuktə ıme ki,Kərimə-Ğıronədə zılmət cəm formədə omə iyən nur mufrəd iyən tək formədə.ım təbir de zərofəti ım məno rosneydə ki,çı nuri mənbə iye və qırd çok və pokətiyon çı tohidi şua jiyədə və qıləy vohidə formədə cəm bedən.bə həmonə dəlili xoto,həxı ro iye və qlrd ilahi ənbiyaon tarıxi dırozi iqlə məsir və royədə hərəkət kardedən və çəvon təlimi usul həm i formədəy.əmmo çı botıli simvol bıə zılməton,ziyode.əhle botıli şuar iyən usul mıxtəlif iyən pərokənəd formədəy.əvon hətto ıştə inhirofiyə roysə həm ğalibən və əksərən mutəfərrığin iyən i nin.

In ayə ım mesaji rosnedə ki,harçənd Ğıron bo bəşəri hidoyət iyən nicotiro omə qıləy kitobe,əmmo bəbe bənə peyğombəri qıləy rəhbər həm mevcud bıbu ki,çəy təlimon icrako və deçəy vositə ıştə roy qin kardə fərdon çı zəlmətonku bə nuri tərəf hidoyətko.

Həlbəttə,məxloği çı toykiyətiyonku bə ruşnə səmt bardey,ım nuktə rosnedə ki,jıqo bızın beimonə millət qıləy bastə bıə muhitədə iyən zılməti dılədə  jiyedən və peyğoməron əvoni bə ruşunəti iyən nuri tərəf rahnuma kardedə.əmmo,Ğıron zılmətədə bıə insonon bə nuri səmt hidoyət kardey kon hidoyəti iborəte,bın ayədə de ojə-oşkoə holəti bəyon bıə.joqo ki,hamyedə:”bə zumand iyən bə həmdo-səno loyığ bıə Xıdovəndi ro”.

 

təğ

03 Yanvar 2018, 13:27
komment