Amerkə və çəy de İslomi İnğılobi daiyimi dimbədim omey

İron İslom İnğılob ıştə çıl sornə  umri astanadəy.çıl sor çı insoni umri puxtə iyən patə bıey pik hədde və bo İslomi İnğılobi həm jıqo qıləy təbiri oko doey bəbe.İron İslom İnğılobi bın çıl sorədə de ziyodə etat-petatinə hodisəon dim bə dim omə.ehanə  bıpyimone  çı İron İslom Respublikə bın dəvardə çıl sori muadiləonədə bıə stabiləti xısusiyyəton başmardəmon,çı Amerkə siyosətmədoron de ın inğılobi bıə deşmınətiye. Çı Amerkə devləti yolon de İron İslom Respublikə bıə çıl sornə deşmınəti zınero,bə İroni çı Amerkə palu Miyonə Şərğ iyən dınyo siysoətədə bıə məğami nəzə kardey lozıme.İron İslom İnğılobi bənav  dınyo iyən Miyonə Şərği məntəğədə  çı Amerkə  xarici siyosət iyən əmniyyətədə qıləy məxsusə məğamış hestebe.İron çı SENTO mığovilə ğolibədə,Miyonə Şərği regiyonədə bo şərği əbərğudrət bıə Səvet İttifoği vədə qıləy hasar be iyən çı NATO bə Miyonıə Şərği dəçoknə həlğə roli ifo kardedəbe.bə həmonə dəlili xoto,Amerkəvıjon hiç curə hozzı nıbin ki,bənə İroni bıə qıləy stratejikə kişvəri çı dasto bıdon və  əve Dıminə Dınyo Canqi bəpeştə deştə qırd cəhdon əvon ıştə İronədə bıə nufuzi zumand kardey dumo bin.Amerkə bə İroni sultə pəydu kardey royədə,bə hiç qıləy demokratik iyən əxloği meyar və erjon əməl kardedənıbe.Amerkə 1953-ə Miladi sori bə İroni ğanuni devlət bıə doktor Muhəmməd Musəddıği ələyh hərbi peqordımonış əncom doe və İronədə çı demokratiyə təşkili prosesış mınhərif kardeşe.1953-ə sori çı Amerkə-İngilisi bə ico əncom doə hərbi peqordımoni bədiqə,İ bıə Ştaton de Məhəmməd Rıza şah bə İron oqordıney,çı qıləy zılmkor iyən diktatorə soxtemoni zəminəşon hozzı karde.  Amerkə iyən Seonist Rejim bo İronədə səbəsojəti tələb kardə insonon sədo etosneyro,dınyoədə vey tarsnokə casusəti təşkilot bıə SAVAK-I onemonışon təşkil karde.Amerkə boştə attaşeon  İronədə ozodonə formədə əməl iyən hərəkət kardey xoto,de şiddəti cəhd kardedəbe ki,kapiatilisyon ya çı Amerkə şəhrvandon cəzoku əmonədə mandey ğanuni bə icro bıno.çandə da həzo Amerkəvıjə hərbi mışoviron bə İroni qırd siyosi,hərbi,ixtisodi iyən fərhənqi sutunon musəllət bin.İron İslom İnğılobi səbarzəti zəmonədə təğribən 30 həzo amerkəvıjə attaşe İronədə fəaliyyət nışon doydəbe.

 

təğ

05 Fevral 2018, 11:45
komment