06 Fevral 2018, 13:14

İron İslom Respublikə məzlumə milləton həxon mıdofiyəkə

Qırd insonon məxsusən məzlumon,məhrumon iyən zəyifə şəxson həx-huğuğon mıdofiyə və himoyə kardey,islomi prizmaku çı qırs mısılmınon əsosinə vəzifə bə hisob omeydə.

İron İslom Respublikə  Fələstıni məzlumə milləti himoyə kardey  iyən İron İslom Respublikə  təsisəkə tərəfiku Beynəlxalğ  Ğudsi ruji elon kardey  iyən çın hərəkəti qlobal surətədə bə əməl ome,insoni ,islomi   iyən mənəvi himoyə bemislə cilvəonkuye ki,İslom İnğılobi zot  və vucudədə təcəlliş pəydu kardə.

Həzrət İmom Xomeyni(r)  islomi sərzəminon mıdofiyə kardey iyən mısılmınon miyono vəhdəti icod kardey barədə jıqo hamyedə:”əmə bo islomi,islomi məmləkəton mıdofiyə kardero iyən islomi məmləkəton istiğloliro ha holədə hozzımon”.

İmom Xomeyni(r) həmçinin hamyedən:” mısılmınon namuson iyən islomi kişvəron mıdofiyə kardey və çı qırd mısılmınon heysiyyati mıdofiyə kardey qıləy lozımə koye və əmə bəbe ıştəni bo ilahi məğsədəon iyən mıslmınon himoyə kardero hozzıkəmon  və məxsusən bın şərayitədə ki,islomi Fələstıni  iyən Livani həyğiyə fərzəndon yəni Hizbullah və  ğəsb bıə sərzəmin iyən Livanədə inğılobi mısılmınon  deştə xun və coniku dəvarde, “ya ləlmuslimin” fəryod iyən vanqi jeydən.əmə bəbe deştə qırd zu və ğudrəti ısət çı maddi bıbu ya mənəvi, çı israyil iyən təcavuzkoron mığobilədə bımandəmon və çı mığoviməti qırd zolımon iyən deşmınon mığobilədə bımandəmon və bəçəvon koməqi tadibəsə bıbəmon və opportuniston və sozişkoron bızınəmon və əvoni bə milləti elonkəmon”.

İslomi məşhurə mutəfəkkir iyən filosof ostad şəhid Mutəhhəri  Fələstıni milləti həx-huğuğon mıdofiyə kardey koyədə çı dınyo mısılmınon məsuliyyəti həxədə voteydə:”havaxti deəmə iqlə dast canq kardeyış nıpyo,əmmo bə I hissə insonon nisbətədə bə qıləy ğəddorə zulmi mırtəkib bıbu və çəmə bə təcavuzi məruz mandə co insonon komək kardey zumon bıbu,ehanə əvoni nıperoxnəmon,həyğətədə bə həmonə məzlumi nisbtədə zılm kardə zolımi koməqımon kardə”.

…İslomi aspektiku dəvardəmon,Fələstini kon tarıxçəş heste? Fələstıni ğəziyyə bə islomi devlətonku qıləyni bıə devləti ayid ni.bə qıləy milləti ayide.qıləy millət ki,əvonışon dezzu çəvon kə-bəonku  bə bi bekardəşone”.

…Im yəhudiyon ki,şımə ımruj çəvon nomon məseydon,iddio kardedən ki,ın sərzəmin çəmə sərzəmine. fəğət hədəf bəqəm ıme? Bəqəm Mədinə nezədə bıə Xeybəri iddio kardedənin?  Bəqəm Ruzvelt bə vaxti bə Səudiyyə Ərəbıstoni təklifış nıdoe ki,şımə boənən ın şəhri bəvon bəhəvatənən? bəqəm ımon İrağ  iyən şımə mığəddəsə sərzəminon iddio kardedənin?.. 

Məzlumon həx-huğuğon mıdofiyə kardey,İron İslom Respublikə Əsosə Ğanun  iyən Konstitusiyədə noey bıə.İroni Əsosə Ğanun ıştə xarici siyosəti cəhətədə şivə,çı dınyo məzlum iyən muztəzəfon,məxsusən mısılmınon himoyə kardeyış ğərolış doə ki,min cumlə İron İslom Respublikə Konstitusiyə 152-ə maddədə omə.

 

təğ

komment