12 Fevral 2018, 13:21

Osmoniyə surəon-65

İsra mıborəkə surə 2-ku de tobə 8-ə ayə bə Bəni-İsrayli de macəra pur bıə sərquzəşton işorə kardedə.4-ə ayəku peşo bə çın ğovmi dı kərə tuğyongərəti iyən fəsodi işorə kardedə və hamyedə:

Əmə kitobədə(Tovratədə) bə Bəni-İsraili elan kardemone ki,hukmən şımə dı kərə zəmini dimisə fəsod bəkayon iyən çı yolyəti dumo bəbiyon.

Peşonə ayəonədə çın ğovmi har dıqlə mərhələdə bıə de etat-petati pur bıə macəra izoh doydə və hamyedə:

Çən,çoko ki,çı firnə iminə və`də ome rəse,əmə ıştə zumandə iyən canqavarə bandəon(bo şıməni etosniyero) bəyji bəkamon ki, de kəon dılə nəvey məşğul bıbon(ta fitnəkoron pəydukəyn və bəvon cəzo bıdəyn) və əv(qıləy) ğətiyə və`dəy.

Peşo canqi bəşmə xəy iyən bəçəvon ələyh obəqırdınımon(əvəz bəkamon) və bəşmə de mol iyən fərzəndon koməq bəkamon iyən şımə miğdori ziyod bəkamon.

Ehanə çoki bıkoyn bəştə çokiyon kardə və əgər bevəci bıkoyn(ijən) bəştə bədiyon kardə.çən,çoko ki,(fəsodkorəti) dıminə və`də ome rəse,(zumandə canqavəron bomeyn ta) şımə sima yavə bıkəyn və (bo ğudrəti bə dast sıeyro)çoko ki,iminəkərə varid bin bə Məscidul-Əğsa varid bəbeyn ta bəştə sultə ji vardə vırəon vironkəyn. Umu heste ıştı pərvərdıqor bəşmə rəhmkəy və ehanə oqardon(ijən fitnəkoyn) əmə həm obəqardemon və əmə cəhəndımro bo kofiron qıləy şiddətinə zindonımon ğərol doe.

Həlbəttə,çı Bəni-İsrayli fəsod iyən tuğyoni zəmoni barədə,çı muhəğğiğon miyono ixtilof heste,əmmo ha holədə ım ğovm tarıxi dırozi ım etat-petatonku dəvardə.ısət həm iqlə radikal və ifratiyə dastə bıə seoniston bə fəsod iyən təcavuzi tərəf dimışon qətə.əvon Fələstıni srəzəminonışon ğəsb kardə,çın vırə milləti jen-merd iyən hırdənonışon çəvon sərzəminonku avarə və dərbədər kardəşone və əvonışon bə ğətl rosnəşone.ın seonistə dastəon bə hiç qıləy usul və ğanunon əməl kardedənin.

Kərimə-Ğıroni prizmaku çı Bəni-İsrayli ğovmi fəsodon iyən çəvon məğlub bıey sərquzəşti qıləy tarıxi  hodisə formədə nəğl kardey ni,bəlkəm bo həmməy qıləy ibrəti dərse ta qırd sıtəmkor iyən fəsodəkəyon bızınon ki,Xıdo palu çəvon kardə koon be cəvob nibəmande və bo vəomə qıləy mesaje ki,hakəs çoki iyən  dırıstə ko bıko,səbarz və xilos bəbe və hakəs ki,de fəsod iyən nodırstə ko məşğul bıbu,qıləy yavə tale əy çəş kardedə.ha holədə çı umməton çok iyən bevəcə rəftoron,oxoyədə çəvon ıştən dovnə bəqəte.

 

təğ

komment