14 Fevral 2018, 12:07

Osmoniyə surəon-66

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً (23)

Iştı pərvərdıqor ğərolış doə ki,ğərəz əv(hiçki)pərəstış məkənən iyən bəştə pı-mo çokəti bıkənən.ehanə çə dıqləku qıləyni və ya ha deynən ıştı palu bə piyəmerdəti ya piyəjenəti(faxti) bırəson,bəvon uf məvot və əvoni ıştə paluku mətojın və de əvon ağılmand iyən de ehtiromi sıxan bıvot.

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً (24)

Və de mehribonəti iyən lutfi əvoni bəştə təvazu kəşi ji biyə və bıvot:Xıdolim ha! bə dıqlə rəhmət bıkə, çoko əvon mıni hırdənəti faxti mıni tərbiyə kardəşone.

İslomi məntığədə tohid çı qırd mısbətə fəaliyyəton iyən çokə koon əsos və sutune.demi əloğədor Kərimə-Ğıronədə bə pı-mo həxon zıney iyən bəy rioyət kardey təkid bıə və çandə qılə ayəonədə bə valideyni ehson iyən çokəti çı tohid iyən bə Xıdo əmron pemandey kənoədə ğərolış qətə.pı-mo deştə fərzəndon miyono bıə atifi iyən hissiyə rabitəon,qıləy erjinə rabitəy ki,çı cəmiyyəti sabitəti iyən  dəvom çəyku bə şıkrəy.bəçəy xoto Xıdovənde-Xalığ bə pı-mo ehson kardey iyən çəvon zəhməti ğədri zıney ziyodə təkid kardedə.Kərimə-Ğıroni prizmaku pı-mo bə ehtırom iyən təkrimi loığin,hətto əvon kofir həm bıbon.

İsra mıborəkə surə 23 iyən 24-ə ayəonədə bə ım nuktə işorə kardedə ki,fərzəndon bəbe deştə pı-mo de ədəb iyən ehtıromi rəftorkon.bın barədə çəvon pi bıə zəmoniku sıxan votedə və hamyedə:çın dıqləku har qıləyni bə piyəti sinni rəseyədə,bəvon hiç qıləy təhğiramizə sıxan bəvot iyən əvoni təhğir məkə.bəvon məhəbbət nışon bıdə və bəçəvon sə zikməvulə məjən.çəvon mığobilədə təvazukor bıbi və bıvot:Xıdolim ha! əvoni bəştə rəhməti şomilkə! çoko ki,əvon mnışon hırdənəti vaxti tərbiyəşon doe,perosneşone.həyğətədə,valideyni cismi iyən rufi ehtiyocon çanədə ziyod həm bıbu,bəvon ehson kardey vey zərururiye.çı viro beməkən ki,şımə həm hırdənəti zəmonədə ociz iyən zəyif biyon,əmmo əvon ıştə dasto omə har qıləy koşon əncom doə.

İ ruj qıləy piyə merd çı pəyğombər(s)-i palu ome və ərzış karde ki,mı iruj zumand iyən puldor bim və bəştə fərzəndi komək kardedəbim,əmmo ımruj əv puldor bıə və çımı dastiku qətedəni.çoko ki,peyğombər(s)-i ım macaraş məse,binoş karde bo bəme.çən,peşo hamyeşe:hiç qıləy sığ iyən huş ni ki,ımi bıməso,əmmo nıbəmo.peşo bə həmonə frəzəndi hamyeşe:tı ıştən iyən ıştı be-nıbe həmmə ıştı pıəkuye.

Ha holədə Kərimə-Ğıron de həmməysə barz iyən aliyə tərbiyə vositə,bə pı-mo hətto qədə be ehtıroməti həm ğəbul kardedəni.

 

 

 

təğ

komment