08 Sentyabr 2018, 14:13

Osmoniyə surəon-134

Həyğətədə,Yasini mıborəkə surə ayəon ibaxşədə çı Miadi barədə muhimmə nuktəon bəyon bıə. Kərimə-Ğıroni fərhənqədə bə mardey bədiqə bıə aləmi etığod bıey,bə insoni ruf iyən coni qıləy zumand və foydəninə təsir noydə və çokə koon bə vırə rosney təşviğədə iyən yavə əməlonku bə diyəro mandey koyədə təsirinə amil bə hisob omeydə.Kərimə-Ğıroni  prizmaku maq iyən mardey fəno və məhf bıey ni,bəlkəm qıləy tojə təvəlludi mənoədəy və həmən bə qıləy vey hevuj və vey dıjdə aləmi ğədəm noey mənoədəy.

Mışrikonku iqlə merd tikəy pıxə astəş bə dast peqəte və voteşe:demi az de Muhəmmədi(s) mıborizə bəbardem və çəy çı miadi bardə bıə sıxanon botıl bəkardem.əve,həmonə astəş peqəteşe  bə dast ome çı Peyğombəri(s) palu və voteşe ki,kon şəxs ın pıxə astəon bəyji kardey bəzıne?

Yasini mıborəkə surə 78-ə ayə iyən çandə qılə peşonə ayəon bə ın parsemoni qıləy rasional iyən ğoymə cəvob doydə.sıftədə insoni bəştə sıftənə jimoni əvvəli dığğət kardey tələb kardedə və əy fik-fam iyən təfəkkur kardey vodor kardedə.joqo ki,hamyedə:”Aya insoni nıvindeşe(və fik nıkardışe) ki,əmə əvımon qıləy(bemığdorə) nutfəku ofəyəmone?çən,ısət oşkoə deşmın bıə və boəmə misolış  varde iyən ıştə xılğətış yodo bekarde,voteşe:kon şəxs(ın)pıxə aston bəyji bəkarde? vuji:həmonə kəs ki,iminə kərə əvış ofəyə,əy(ijən) bəyji bəkarde və əv har qıləy məxloğiku aqahe”.

Yasini mıborəkə surə 81-ə ayə bə Xıdovəndi benəhoyətə ğudrəti dığğət doydə və hamyedə:“Aya ikəsı ki,osmonon iyən zəminış ofəyə,ğudrətış ni bənə əvon (həm)xəlğko?bəle(kardey bəzıne) və Əv, Xalığ, Əzıne”.

Saffati mıborəkə surə Kərimə-Ğıroni sivi haftminə surəy və 182 qılə ayəku iborəte.ın surə bəçəy xoto Məkki surəonkuye ki,çun bın surədə bə etığodi usulon iyən bə miad və məbdə ayid bıə maarifon təkyə kardedə və de ğoymə ayəon mışrikon de şiddəti mızəmmət kardedə.

Saffati mıborəkə surə sıftədə Xıdovəndi məlayikonku bıə dastəon iyən çımon mığobilədə usyonkorə şəytoniku qruhonku iyən çəvon taleku bəhs kardedə.çın bəhsi dəvomədə peşo nıbuvvət iyən miadi inkor kardə kofiron iyən çəvon ğıyoməti ruji bıə ağıbəti həxədə sıxan votedə.həmçinin vəhışti muhimmə nemətonku ibaxşə və vəhışti əhli ləzzəton iyən reçinətiyonku bəhs kardedə.

Saffati mıborəkə surə ayəon dəvomədə,bənə Nuh(ə),İbreym(ə),İshoğ(ə),Mosə(ə),Harun(ə),İlyas(ə),Lut(ə) və Yunis(ə) bıə dıjdə pəyğombəron tarıxiku sıxan votedə.

Həlbəttə,bın miyono çı həzrəte İbreym(ə)-i bardə hovujə surətədə bəhs kardedə.ayəon peşo bə Xıdovəndi de mələkon miyono ğohuməti və nezə rabitəon puç və şırkamizə etığodi  işorə və əy rədd kardedə.oxoyədə həm çandə qılə kırtə ayədə bə həxı ləşkəri bəsə kufr,şırk iyən nifoği ləşkərisə bıə səbarzəti və çəvon bə ilahi əzobi giriftor bıey işorə kardedə.

Saffati mıborəkə surə sıftədə Xıdovənde-Aləm milləti osmon iyən zəminədə bəçəy ğudrəti nışonəon dığğət kardey xoto,de məno pur  iyən bə təfəkkuri vodor kardə ğəssəmon hardedə ta insonon oğo bıbon iyən həxı ğəbulkon. təbiiye ki,havaxti sıxan votəkəs ıştə sıxani de qıləy ğətiyə bəyoni elonko,psixoloji cəhəto həm bə məsəkəsi ziyodə təsir bənoe.”ğəssəm bıbu bə ğoymə səf bastəkəson və bə həy kardə kəson(oqətəkəson) ki,(insoni qınoku oqəteydən) iyən ilahi ayəon tilovət kardə kəson”.

 Çın surə əvvələdə de seqlə nomo dastə  dimbədimimon ki,əvon de ğəssəmi zikr bıə.ım seqlə qrup kon şəxsonku iborətin  iyən ın vəsfon çıki barədən? bə əksər mıfəssır iyən təfsirəvonon nəzə əsos,ımon bo idastə məlayikon zikr bıə sıfət və vəsfonin.

-idastə mələkon ki,hestemoni aləmədə bo ilahi fərmon və əmron bə vırə rosnero səfədə mandə iyən hozzı bıə mələkon.

-i qrup firiştəon ki,insonon çı qıno iyən mə`siyətiku oqəteydən və şəytoniyə vəsvəson çəvon ğəlbiku bekardedə və ya osmoni avəon məmurin və əvoni bə har tərəf qordıneydən və hışkə zəminon ovdoşteydən.

-nəhoyətən,  ə dastə mələkon ki,vəhyi nozili vaxti osmoniyə kitobi ayəon bo pəyğombəron handedə.                                                                                                                                       

Kərimə-Ğıron ın dumo yənde bıə ğəssəmon bəpeştə təkid kardedə ki,bo aləmon pərvərdıqori hiç curnə şərik iyən misl ni və əv çı qırd aləmon vahidə Xıdoye.joqo ki,hamyedə:”beşək,şımə məbud iqləyniye”.(4)

Peşo,hamyedə:”osmonon iyən zəmini iyən çəvon miyono bıə çiyon pərvərdıqor və məşrığon pərvərdıqor! Həyğətən,əmə dınyo osmonımon de astovəon ziynəti dərostemone.və(əvımon) har qıləy hizəperomə şəytoniku hifz kardemone”(5-7).

 

təğ

komment