09 Sentyabr 2018, 14:04

Rusiyə Suriyədə bə ğərbıjon plani ələyhe-2

Rusiyə iyən Suriyə ıştə mıxolifon ittihom kardedən ki,əvon İdlibədə qıləy pesoxtə bıə kimyəvi həmlə senari hozzı kardey sumon ta de Suriyə devləti qınokor bekardey,çı Amerkə iyən çəy avropəvıjə mıttəfiğon yəni Fransə və Britaniyə bə Suriyə hərbi həmlə zəminə hozzıkon.Rusiyə xarici koon vəzir Serqey lavrov Suriyədə kimyəvi silohiku oko doey pesoxtə bıə senari  zəminə hozzı kardə kəson bardə bıə sənədonış bə İMT iyən kimyəvi silohi ğədəğən kardə təşkilotiş nışonış doə .Moskva elonış kardə ki,bın zəminədə çəvon ixtiyorədə ğoymə sənəd və fakton mevcude və əvon ımışon de mıxtəlifə roy vositə  bə dast vardə,bə İMT iyən  Kimyəvi Silohon Oko doey Ğədəğən kardə Onemoni  nışonış doə. Lavrovi bə ğərbi kişvəron çəşnaviş doə ki,İdlibədə de otəşi hənək nıkon.  Rusiyə Mıdofiyə Vəzərotxonə  həmçinin xəbərdorətiş doə ki,Amerkə,Britaniyə iyən Fransə de terroriston həmdastin və əvon ıştəni hozzı kardedən bə Suriyə həmləkon.zira,çəvon bə  Suriyə həmlə kardero ıştəni hozzı kardey dəlil ıme ki,Suriyə devləti mıttəhəmkon ki, İdlibədə bə camaati  ələyh kimyəvi silohiku istifodə kardəşe.Rusiyə İMT -ədə bı daymi nımoyəndə Vasili Nebenzya votəşe:terroristə qrupon de Suriyədə kimyəvi silohonku oko doey,bo xarici ğıvvon bə ın kişvəri mıdoxilə kardy zəminə hozzı kardedən.

Ğərbi məxsusən çı Amerkə təhdidon mığobilədə Rusiyə çı İdlibi bardə co qıləy nəzəş heste.bın zəminədə Rusiyə prezdent Vladimir Putin Tehronədə se tərəfinə yəni çı İron,Rusiyə iyən Tırkiyə kişvəron yolon sammitədə təkidış karde ki,əmandə terroristə ğıvvon omən İdlibi məntəğədə cəm bıən və ın terroriston cəhd kardedən ki,otəşbasti vəzyəti bəyənde bıjənon və  de kimyəvi silohonku istifodə kardey qıləy təhrikəkə ko bə vırə bırosnon.Putin tehroni iclosi bəpeştə mətbuat konfransədə  elonış karde ki,çəmə Suriyədə prioritet və ovləviyyət terrorizmi məhf kardeye və çəmə hədəf bo Suriyə məxloği təhlukə icod kardə terroriston İdlibiku xaric kardeye.Rusiyə prezdent bə ın məsələ təkidış kardə ki,çəvon dastədə dəğiğə məlumat heste ki,İdlibədə terroriston pesoxtə bıə səhnəon hozzı bəkardeyn.bə Putini votey əsos, İdlibi ıştənədə həm daxili mıborizəon bə əməl omeydə ki,bəçəmə nəzə əsos,əvoni bəpe bə oxo bıdəmon.terroriston çı ğeyri-hərbi şəxsonku boştə bənə sipəri istifodə kardedən.mılki şəxsonku boştə insoniyə sipər hozzı kardey ko Rəğğədə həm bıəbe.çəmə səy ıme ki,mılki şəxson iyən dinc sakinon çı canqi meydoniku xarickəmon.

Suriyə iyən Rusiyə devlət  de qıləy mıttəfiğə kişvəron nomi çın məsələku aqahe ki,çı ğərbi himoyə jiyədə bıə terroriston çəvon nəzədə bıə senarri hozzı bəkardeyn.terroriston iddio bəkardeyn ki,Suriyə ləşkəri bə İdlibi əhali ələyh çı kimyəvi silohonku okoş doə və zəminə bo xarici ğıvvon bə Suriyə həmlə kardey hozzıkon.qırd de ımon bə ico Moskva bə idlibi həmlə kardey iyən qırd terroriston məhf kardey təkid kardedə.bə Rusiyə çı Ğərbıjon bə Suriyə həmlə kardey  barədə bıə çəşnaviyon rəğmən,ın məsələ yəni xarici ğıvvon həmlə kardey  ehtımoli zumand və vey bıə.

 

təğ

komment