10 Sentyabr 2018, 13:58

Osmoniyə surəon-135

Bə osmon,zəmin,həşi iyən ovşımi əhəmiyyəti iyən bəçəvon dınyoədə bıə muhimmə roli dəlili xoto, Xıdovənde-Xalığ çəvon heyrətamizə xılğəti barədə çandə qılə suəronədə zikrış kardə və əy bo tohidi qıləy dıjdə şoyd və bo aləmon pərvərdıqori bıə Xıdo ğudrəti qıləy vey ğoymə dəlil zıneydə.bə “məşariğ” (məşriğon) kəlmə dığğət kardeyədə ın ayəon əməni bə zəmin,məşrığ iyən məğribon kurəvi formədə bıey dığğət kardey dəvət kardedə.osmonədə həşi har ruj zinə rujisə farğ doə mıxtəlifə noxtəonku beşedə .çın noxtəon de iaynde bıə fosilə anədə dəğiğ və bə nəzmi əsose ki,hətto həzoədə i saniyə həm ziyod iyən kam bedəni və çandə həzo sore ki,”məşariğeş-şəmsi” –həşi beşə vıəron nəzm  hejo jəqo həm mandə. çımisə əlovə,ehanə həşi sori ərzədə ın roy tədrici surətədə bəsə nıjəno,bo məxloğati ziyodə məhsul iyən bərəkət vardə ço fəsl bə əməl nibome.ım ıştən çı Xıdovəndi əzəmət iyən tədbiri nışonəy.

Peşo,Kərimə-Ğıron osmonədə bıə çoçinə ziynəton bə təsvir kəşedə və hamyedə:”əmə nezə osmonımon (jinə osmon)de astovəon ziynət domone”.həyğətədə,bə toyki iyən osmon de astovəon pur bıə  şəvonədə  bə osmoni qıləy nəzə kardeyədə,insoni nəzədə jıqo qıləy reçinə mənzərə təcəssım pəydu kardedə ki,ın mənzərə əy bəştə cəzb iyən məftun kardedə.bərosti,osmoni astovəon mənzərə anədə ğəşənqe ki, hiçvaxti insoni çəş çəy vindeyku si bedəni.de şvi somonədə dəvəşə astovəon jıqo bızın deştə bezıvonəti çı xılğəti sırron bo insoni oj kardedə.

Peşonə ayədə bə çın osmoni səhnə çı şəytonon nufuziku əmonədə mandey işorə kardedə və hamyedə: ”əmə əy xəbis iyən yoləşəxə şəytoniku hifz kardemone”.

Saffati mıborəkə surə 11-ə ayə bəpeşt,bə miad iyən ğıyoməti ruji məxloğati bəyji bıey iyən əy inkor kardə kəson mıxolifəti işorə kardedə.quya mışrikon ki,miadi inkor kardedəbin,Kərimə-Ğıroni çı osmon,zəmin iyən firiştəon xılğəti barədə bıə ayəon məsey bəpeştə,əvon BƏYONIŞON KARDE Kİ,ÇƏMƏ XILĞƏT BƏSƏ ÇƏVON XILĞƏTİSƏ VEY MUHİMME.

Kərimə-Ğıron çəvon cəvobi jıqo doydə:”insoni xılğət bəsə hevujə osmon iyən zəmin və bəsə bın aləmədə bıə mələkon xılğətisə qıləy muhimmə çi ni.çıro ki,insoni xılğəti məbdə,i mışt dəçıkə qil və tuliku iborət qıləy çi bıə.iyo hamyedə ki,çəvonku dəpars aya çı məlayikon,osomon iyən zəmini xılğət vey saxte ya qıləy i mışt dəçıkə tuliku ofəyə bıə çi?

Peşo hamyedə:”tı(ha pəyğombər ha!) çəvon miadi bə həjə jıeyku təəccıb məkə.tı məsələ anədə vazeh iyən oşko vindedəş ki,bəçəvon miadi ionkor kardey xoto,bə heyrət dəşedəş.əmmo,əvon əy əxtə məhal iyən ğeyri-mumkin hisob kardedən ki,hətto əy istehzo həm kardedəən.

Qırd ın yavətiyon amil,fəğət nodonəti iyən coholəti ni,bəlkəm bın koyədə çəvon inodkorəti həm yolə rolış heste.liza,çoko ki,bəvon təzəkkur iyən pand doey bedə(miadi dəlilon nışon doey bedə)hiç vaxti pand qətedənin və ijən bəştə qətə botılə roy  dəvom doydə.əvon havaxti ıştı mecuzəon bıvindon,Bəy nəinki, məsxərə kardedən,bəlkəm,cokəson həm vodor kardedən ta bımi istehzokon və votedən ki,ım fəğət qıləy oşkoə sehre,nəinki,co çi.

Islomi deşmınon bəçəyro sehri kəlmə Ğıroni barədə oko doydən ki,dılışon nıbe əy bənə qıləy mecuzə ğəbulkon iyən bəy təslim bıbon. Eyni holədə əvon bə Kərimə-Ğıroni fovğəadə və əcibə nufuzi iyən peyğombəri(s) mecuzəon etırof kardəşone.peşonə ayəon ğıyoməti ruji vəsf kardedə və həmonə ruji coəti ruj elon kardedə ki,hakəs bəbe ıştə vırə və məğamədə ğərol bıqəto.de ın ko əloğədor çı kofiron  bə ilahi ayəon məsxərə kardey  nəticə bıə mıxtəlifə əzobi zikr kardedə və çı duzəxi əhli de iyande bıə bəhs iyən cidoli bəyon kardedə.

Saffati mıborəkə surə 24-ə ayəku de tosə 32-ə ayə çı duzəx və cəhəndımi əhli tale iyən çəvon de iyande bıə mıbohisə və votemonon həxədəy.joqoki,hamyedə:”əvoni oqətənən ki,əvon bəpe istintoğ bıbon. (bəvon votey bəbe)çıro,iyandeyku komək tələb kardedəniyon?əmmo,əvon həmonə ruji bə Xıdovəndi ğudrəti təslimin.(bın holədə)əvon,bə iyande dim bəqəteyn və iyandeyku sıvol bəkardeyn.iqlə dastə bəvote(şımə ıştə ro qin kardə çəmə rəhbəron) de xeyrxahəti ioyən çokəti roy daxil biyon(əmmo,şımə koyədə məkro-hiylə hestebe)əvon(cəvobədə bəvoteyn)şımə ıştən imoni əhl nıbiyon..(çəmə taxsi çiçe) çəmə bəşmə hiç qıləy sultəmon bıəni.bəlkəm,şımə ıştən qıləy tuğyongərə ğovm biyon.ıəst,Xıdo fərmon boçəmə həmmə kəsi ğəti iyən oşko bıə və əmə həmmə çəy əzobiku bəçaştemon.(bəle)əmə şıməmon bə zəlolət eğande,çoko ki,əmə ıştən romon dəqıjnəbe”.

 

təğ

komment