11 Sentyabr 2018, 14:11

Imom Huseyn(ə)-I ğıyomədə Ğıroni təcəlli

Kərimə-Ğıron iyən peyğombəre-Əkrəm(s)-I Əhli-Beyt(ə) həyğətiku dıqlə cilvən və har qıləyni  Xıdovəndi rəhmət,məhəbbət iyən hidoyəti təcəssımin.Ğıron ya Əhli-Beyti(ə)-I har qıləyni əmə bıvıjnəmon,bə coqləyni ro pəydu bəkardemon.Kərimə-Ğıroni nığılə ayəonsə təfəkkurkəmon,bə Əhlu-Beyt(ə)-I iştiroki bərəsemon və de dığğəti bə Əhli-Beyt(ə)-I nəzəri və əməli sirə nəzə kardeyədə,bə Kİərimə-Ğıroni ayəon mehtəvo iyən məfhumi bərəsemon.

Xılğəti nizomədə hestemoni aləm imomi iştirok nıbə holədə dəvom pəydu kardey nibəzıne və Ğıroni ayəon İmomiku komək nıstənə holədə dərəse mumkin ni.”Səğəleyni” məşhur iyən mutəvatirə hədis ın həyğəti oşko kardedə.İslomi əzizə pəyğombər(s)ıştə jimoni oxonə ləzəonədə hamyeşone:”mı şımə miyoniku şedə və dıqlə erjin iyən boho ğeymətinə çi  şımə miyono noydəm.qıləyni Xıdo kitob və coqləyni çımı Əhli-byeti itrət və ın dıqlə hiçvaxti iyandeyku co nibəbe de tobə əvaxyti ki,Kovsəri hovzədə çımı palu daxil bəbeyn”.

İlahi huccət və imomon miyono çı izzət,ozodəti iyən cihod və şəhodəti  rəhbər İmom Huseyn(ə)-I qıləy məxsusə imtiyozış heste.Əv,təğribən şəş sor deştə cəd pəyğombəri9s0 bə ico bıə və çı vəhyi kəno Kərimə-Ğıroni bə dıl nıştə sədoş məsə və deçəy nığılə maarifi oşno bıə.Ə həzrət de şiddəti Kərimə-Ğıroni mənəviyyatış cəzbış kardəbe və ilahi ayəon təvil iyən təfsir kardedəbe…..

İmom Huseyn(ə)-I nəzdədə  Kərimə-Ğıron de elm iyən mərıfəti pur bıə qıləy okeyan be ki,bəpe əv handey iyən dərk kardey bıbu.joqo ki,hamyedəbe:”Xıdo kitob bə çoqlə usuli əsos ğoyme:iborət,rəmzon və işorəon iyən lətayif(lətifəon) və həğayiğ(həyğəton).çəy iborəon bo umumməxloğiye.işorə iyən rəmzon boçəy məxsusə bandəonin.çəy lətayif bo ovliyaone və çəy həğayiğ həm bo peyğombər iyən ənbiyay”.binobərin hakəs ıştə fame iyən dərki ğədərədə çəyku bəhrə bardey bəzıne.

Rəvoyətonədə omə ki,Əbdur-Rəhmon Səlmi “həmdi” surəş bə İmom Huseyn(ə)-I fərzəndiş omute. həmonə fərzəndi əvış boştə əziz-qramiyə pı ğiroət kardeşe.həzrət bə Əbdur-Rəhmoni ziyodə hədyə iyən dinarış əto kardeşe.bəziyon bə ə həzrəti ərzışon karde ki,qırd ım əto iyən baxşeşon bo Həmdi surə təlimiro? İmom(ə)-i çəvon cəvobədə hamyeşone:çımı doə çi,konco kardey bəzıne bə əzəmətinə həxı iyən bəçəy yolə ko cəvob bıbu?....

İmom Huseyn(Ə)-İ ğıyom islomi tarıxi muhimmə traıxonkuye.qıləy cərəyon ki,de Kərbəlo dıjd iyən ibrətamizə hodisə orəxe və Hicri-Ğəməri 61-ə sori Aşurə ruji qıləy əzəmətinə cilvəş pəydu karde.de tobə ısət mıhəğğiğon,ənıvışton iyən hınə soybon çı mıxtəlifə cəhətiku bə ın məsələ nzəşon kardə iyən çın mevzu barədə mıxtəlifə təhlilonışon kardə.həmmə kəsi təhlilonku qıləyni İmom Huseyn(ə) de Kərimə-Ğıroni bə ico ilahi royədə hərəkəte.

İmom Huseyn(ə) çı Mədinədə iyən çı Məkkədə və çı Məkkəku bə Kərbəlo tərəf şeyədə və Kərbəloədə beyədə mıxtəlifə noxtəonədə çı Kərimə-Ğıəroniku sıxan bə miyon vardedə deştə eşği bəy ibroz kardey,bə  əyo bıə iyən vəomədə bıə kəson dığğəti rosneydə ki,de Kərimə-Ğıroni ro nışon doə çiyon bəhrə bardey bəpe hejo de fəsod iyən sıtəmi məzhər və simvolon mıborizə bardey bıbu……

Mıoviyə bəpeştə çəy zoə Yəzid hiç qıləy ləyoğətış nıbə holədə bəsə hukuməti taxtisə nışte.əv de fəsod iyən beləyoğətəti nomi məşhur be.əv boştə hukuməti təsbit iyən ğoym kardero əmrış karde ki, həmmə kəsiku beyət bıstənon.çoko ki,Vəlid ibn Utbə təbiiyə formədə Mədinədə bo Yəzidi beyət sıey nızıne bədiqə,Mərvan bin Həkəm çı tars doey iyən təhdidi royış vıjniye ta ğasbu de İmom Huseyn(ə)-iku beyət sıey,bə Yəzidi hukuməti qıləy leqitiməti baxşko.Mərvan bin Həkəm İmom Huseyn(ə)-I palu omeyədə, İmom(ə) de Kərimə-Ğıroni ayəonku tilovət kardey Əhli-beyt(ə) iyən ıştə həxədə bıey bəyonış karde və hamyeşone ki,cinoyətkorə Bəni-Uməyyə  bo xilofətiro ləyoğətış ni.İmom(ə) joqo hamyeşe:”vay bıbu bətı! tı mırdoliş və çəmə xıyzoni ş`əni həxədə Xıdovəndi jıqo hamyəşe:"Həyğətən,Xıdovəndi piyedəşe ki,şımə əhli-beyti har qıləy çırkinətiku pokko və şıməni poko-pokizəko" Əhzabi mıborəkə surə 33-ə şərifə ayə.

 

təğ

komment