12 Sentyabr 2018, 13:51

İmom Huseyn(ə)-i əshab(Mislim bin Ovsəcih Əsədi)

Islomi bə əməl omə sıftənə soronədə bə kufr,zılm iyən istibdadi ələyh ziyodə canqon bə əməl ome. əmmo, çəvon hiç qıləyni bənə Kərbəlo səfo iyən pokəti nıbe.qırd bə canqonədə kamə xolisəti hestebe və bəvonədəmınofiğ,dınyo pərəsət iyən xudxahə fərdon pəydu kardey əbi.canqi qamə vıronədə bıə sərbozon ya ıştə coni tarsiku və ya de ğəniməti bə dast vardey umu canqi  meydoni tərk kardedəbin və pəyğombər(s)-i coyli haştedəbin.çoko ki,Uhudi canqədə çı ləşkəri dınyopərəstəti  pəyğombər(s)-I conış de təhlukəş dim bə dimış karde və Xəndəxi (Əhzabi)canqədə həm  de Ğureyşi pəhləvonon dimbədim omeyku tars,əvonış bə beconə cəsədi oqordınəşbe.

 Əmmo,Kərbəlo hodisədə  İmom Huseyn(ə) ıştə beyətış çı həmməkəsi duşiku peqəteşe ta hakəs ki,bə co dəlilon xoto de əy bə ico oməyn,çı Kərbəlovıjon cərqəku co bıbu.İmom Huseyn(ə) ıştə hərkət kardə roy dırozi çandə kərə kali şəxsonış ıştə kərvoniku ya coş karde və ya bəştə anqılış karde.boçi ki,İmom(ə) çı həmmə kəsisə vey çok zıneydəbe ki,çəy kardə inğılobədə bəpe  həmməysə çokə cəm bıbon ta bo vəomə əsron iyən nəslon qıləy ulqu bıbu.hakəs ki,de İmom Huseyn(ə) mande,çı harcurnə sıstəti  iyən şəkkiku ozod bıəbe və həmonə ko boyis be ki, Aşurə de qıləy komil iyən noxsanış nıbə ulqu nomi  əbədi bımando.”Sə`ləbiyyə”(iğomətqo) mənzilədə  çoko ki,çı Muslim,Hani iyən Əbdullah Yəğturi  şəhodəti xəbə bə İmom(ə)-I ome rəse,həzrəti ıştə yaro-yavəronış cəm karde və bəvon hayeşe:”çəmə tərədoron əməşon vadoə.hakəsi ki,piyedəşe oqardo,boəy hiç qıləy maneə ni və mı ıştə beyətım çəyku peqətəme və çəy sape hiç qıləy əhdım nibəmande”.əvon ki,de zılləti pur bıə jimonışon bəsə de iftixori pur bıə maqisə iyən afiyətışon bəsə Aşurəsə bəpe qəteşone,əvon bə dumo pekırin iyən oqardin.

İmom Huseyn(ə) Hicri-Ğəməri 61-ə sori Məhərrəmə manqi dııminə ruji deştə yaro-yavəri bə Kərbəlo səhro varid beyədə ım dıvoş karde:”Allahummə əuuzu bikə minəl-kərbi vəl-bəla!... Xıdolim ha! çı ğəm və bəloku bətı pənoh bardedəm.ım vırə çəmə etatə vırəy.ğəssəm bıbu bə Xıdo hejo çın vırəku əmə ğıyoməti ruji rost bəbemon və məhşur bəbemon.mı ın və`dəm ıştə cəd Xıdo-Rəsuliku(s) məseme və çəy və`dədə hiç qıləy xilof və şək ni”.de İmom Huseyn(ə)-I bə ico bıə kəson bəçəy sıxani bovəşon hestebe və çın vırəku iğədəm həm bə dumo penıkırin.mığəddəsə kitobonədə omə ki,İsa-Məsih(ə) donzə qılə xolisə yaro-yavərış de”həvariyon” nomi perosneşe.əmmo,İsa(ə)-I həmonə şəv ki,ıştə bə giriftorəti dıço bıey barədə çı naviku xəbəş doəbe,çəvonku hiç qıləyni çı deşmıni tarsiku bə həmonə vırə nıomin,bəlkəm bə ısətnə İncili əsos həmonə şəv Həvariyon de tobə sıbdəmi İsa-Məsih(ə)-çon se kərə inkor karde və çəy həvarışon nıkəşe…

Im qıləy holədəy ki,İmom Huseyn(ə) Aşurə şəvi ıştə deşmınonku mehlət sıey bəpeştə,bəştə yaro-yavəron jıqo xitobış karde:”Xıdovəndi həmməysə çokə formədə sıtoyiş kardedəm və xoşi iyən saxtəti və şiddətinə ruj iyən asayişədə bəy şık kardedəm.pərvərdıqora!tıni bə tarifi loyığ vindəm ki,tı çəmə xıyzonı de nıbuvvəti əziz qəte və Ğıroni elm iyən dini səvod bəmə kəromətı karde və bəmə məsə quş,vində çəş iyən aqahə dılı əto karde.Xıdovənda!əməni ıştə bətı şık kardə zumrə cərqədə ğərol bıdə!əmmo bə`d.az ıştə yaro-yavəronku iyən bəfodorinə şəxson zıneydənim və ıştə əhli-beytiku bə əmri tabe bıə iyən sadığə co qıləy əhli-beytiku xəbəm ni.Xıdovənd bəşmə bəmı komək kardey xoto,xeyə cəzo bıdo”! İmom(ə) ıştə sıxanon dəvomədə ijən duston bo çəyku co bıeyro təşviğış karde və hamyeşe:”mı zıneydəm ki,maşki çəmə ko de əvon canq kardey bə oxo bərəse.liza,mı ıştə beyəti şıməku peqəteydəm.şımə şəvi toykiyətiyədə bo xəto və təhlukə vıərku bə diyəro mandey və bəştə roy dəvom doey xoto istifodəkənən.ın məxloğ mınışon piyedə və çun bəmı dast pəydukon,deşməşon ko nibəbe”.

Bın zəmon İmom(ə)-I duston har qıləyni de qıləy iborəti ıştə bə İmom Huseyn(ə)-I bə eşğ iyən hissışon ibroz karde və bəştə de ə həzrəti bastə əhd-peymoni təkidışon karde.sıftədə  Əbbos ibn Əli(ə) bə İmom Huseyn(ə)-I ərzış karde :”boçi əmə ıştıku dast bıkəşəmon? boçəy xoto ki,ıştı bədiqə əmə bəyji bımandəmon? Xıdo nıko,az jıqo qıləy ruji bıvindom”.peşo,Bəni-Haşimi co cıvonon həm iyandey bəpeştə bənə ımi sıxanon bəştə zıvon  vardeşone….                                                                                                    

 

təğ

komment