Osmoniyə surəon-144

Peşonə ayə Kərimə-Ğıroni həmməysə çokə sıxan zınedə və Ğıroni məziyyəton həxədə jıqo şərh doydə: ”Xıdovəndi həməysə çokə sıxanış nozil karde.qıləy kitob ki,çəy ayəon(məzmunədə) mutəşabehin (bənə iyanden) və tikrore.çəy ayəon məseyədə ıştə pərvərdıqoriku tarsə kəson pust larzedə.peşo,çəvon pust iyən dıl de Xıdo zikri nam(orom) bedən.ım çı Xıdo hidoyəte ki,hakəsi bıpyo bəy hidoyət bəkarde və Xıdovənd hakəsi bıpyo (bəçəy kufr iyən fəsodi xoto)bə zəlolət eğando,boəy hiç qıləy hidoyətəkə nibəbe. (23).

Kərimə-Ğıroni ayəon bə iynade mandən və bənə iyanden və çəvon miyono hiç qıləy ziddiyyət və ixtilof mevcud ni.bə insonon kəlməon əks ki,ziyod iyən hevuj bıə vaxti,çı bıpyo ya çı nıpyo çəvon miyono ziddiyyət pəydu bəbe.

Kərimə-Ğıroni ayəonədə qıləy tikror iyən şovğ heste ki,ıştədə dastonon,sərquzəşton,moyizəon iyən nəsyəton ehtivo kardedə.əmmo,çəy tikroron hiç vaxti odəmi sıst kardedəni və ın çı fəsohəti muhimmə usul iyən prinsiponku qıləyniye.

Kərimə-Ğıroni muhimmə xısusiyyətonku qıləyni həm ıme ki,əv bə dılon nufuz kardedə və təsir noydə. joqo ki,hamyedə:çəy ayəon jıqo bə dılon təsirəkəy ki,sıftədə xof iyən tars icod kardedə ki, bəçəvon oğoəti iyən hərəkəti boyis bedə.peşonə mərhələdə çəvon xaric iyən daxil nam bedə,Xıdo bə yod dənoydən,namə dıləti iyən bo həxı ğəbul kardero hozzı bedən və çımi bəpeştə əvon qıləy oroməti və aşişəti pəydu kardedən.

Kərimə-Ğıroni bə odəmi dıl nıştə ayəonku qıləyni,Zuməri mıborəkə surə 53-ə şərifə ayəy ki,bə qırd qınokoron dimi oqardemoni roy oj bıey bəyon kardedə.Xıdovənde-Rəhim de lutf iyən məhəbbəti pur bıə ləhn və toni ıştə rəhməti ağuşi bə həmmə kəsi dimi tərəf oj kardedə və çı umumi əfv iyən aministiyə fərmoni imzo kardedə.joqo ki,hamyedə:”vuji:ha çımı bəştə nəfsi isrof(sıtəm)kardə bandəon ha!Xıdovəndi rəhmətiku noumu məbənən.həyğətən,həmməkəsi bəbaxşe.zira,Əv, vey əbaxş iyən mehribone.”

Bə ın ayə Kərimə-Ğıroni çı qınokoron həxədə həmməysə vey umu baxş kardə ayə votedən.Xıdovəndi rəhmət noməhdude və Əv qırd qınokoron baxşeydə.həlbəttə,ilahi ın oxoş nıbə baxşeş və rəhmət,de ın şərtiye ki,fərdon bə qıno mırtəkib bıey bədiqə bəştə boon və ıştə roy əvəzkon.çı insoni muhimmə muşkilatonku qıləy çəy ıştə dəvardə qınonku dəvordınə qınokorəti hisse.məxsusən qıləy zəmon ki,çəy qınoon sanqin iyən qon bıbu.ım ko dayima çı insoni zehni de ın məsələ məşğul bəkarde ki,ehanə əv ıştə roy bə pokəti iyən təğva roy tərəf əvəzko və bə Xıdo roy tərəf oqardo,çokonə ıştəno çı dəvardə qınoon bo və şələku ozodko?ın fik bənə qıləy tarsnokə kabusi  bəçəy rufi əziyyət bədoe və hətto mumkine əy çı tobə iyən oqardey royku həm oqəto.

Əmmo,Kərimə-Ğıroni təlimonədə ın işkil iyən problem həll bıə.Ğıron tobə iyən oqardemoni deçəy məxsusə şərayiti,çı dəvardəyonku ozod bıey iyən bo insoni qıləy tojə jimon iyən təvəlludi,hətto sanəvi iyən dıminə təvəlludi roy hisob kardedə.

Kərimə-Ğıron ilahi lutfi bəon bə har qıləy insoni dimi oj kardedə.məsələn,hejo bın zikr bıə ayədə qırd qınokor iyən mucrimon bə Xıdo tərəf vanq jeydə və bəvon xotırcəməti doydə ki,əvon kardey bəzıneyn ıştəni de tobə roy vositə çı dəvardə sanqinə xəto iyən qınon boyku ozodkon.

Qıləy rəvoyətədə omə ki,islomi əzizə pəyğombər(s) hamyedə:”çı qınoku tobə kardə kəs,bə qıləy hiç qıno nıkardə kəsiye”.    

Beşək,bə ilahi rəhməti səmt oqardey həm qıləy ğeyd və şərtış heste.i tərəfiyo bəpe qınokoron deştə qırd vucudi bə Xıdo tərəf oqardon və çəvon vucudədə qıləy daxili həyğiyə inğılob bə əməl booy.co tərəfiku həm bəpe çı oqardemoni bəpeştə ıştə imon iyən etığodi sutuni ki,bə qıno tufoni təsiri xoto voloş kardəbe, ijən sənibətion təmirko və bısoxto.

Çımisə əlovə,qınoku oqardə qıləy inson deştə saleh və çokə əməlon,ıştə rufi iyən psixoloji muşkilation həll kardedə.

 

təğ

10 Oktyabr 2018, 12:41
komment