İmom Kazım(ə)-i vilodət

Imruj İslomi-Pəyğombər(s)-i əzizə nəvəonku qıləyni bıə İmom Mosə Kazım(ə)-i vilodəti ruji sor qardemone.qıləy buzurquvarə şəxsiyyət ki,həm şiyə iyən həm sınni mənbəonədə çə həzrəti mənağib iyən fəziləton həxədə ziyodə sıxanon nəğl bıə.çın şəxsiyyətonku min cumlə Əhl—sınnəti dıjdə alimonku qıləyni İbn Təlhə jıqo voteydə:”Əv ali cənob,şə`nış yol,vey de ibodəti məşğul bıə,ziyodə cəhd kardə, ibodət iyən itoətədə məşhur bıə qıləy imom be.şəvon de səjdə iyən ğıyomi dəvordıneydəbe,və rujon sədəğə doydəbe və əv bəy behurməti kardə şəxson ələyh xeyli həlim iyən quzəş kardə şəxs be.əve bəy Kazım ləğəbışon noəbe.əy de yavəti zikr kardə kəsi,əv bəy çokəti iyən bəy ehson kardedəbe.bəçəy ziyodə ibodəti xoto bəy “Əbdus-Saleh” votedəbin və əv İrağədə de “Babul-Həvayic” nomi məşhure.çıro ki,de ə həzrəti vositə bə Zumandə Xıdovəndi təvəssul kardə kəson, ıştə təvəssuliku nəticə sedən.çəy kəromət ağlon heyran kardedə”.

İmom Kazım(ə)- vilodəti sorqardemonədə Peyğombəre-Əkrəm(s)-i qıləy sanqin vəznə hədisi nəğl kardedəmon ki,ə həzrəti hamyeşe:”İnni tarikun fikumus....az şımə miyono dıqlə sanqin vəznə çi baği haştəm:Xıdo kitob iyən çımı itrət və əhli-beyt.de tobə ə zəmoniki,şımə bə ın dıqlə çanq bıjənon,ro nidəbəqıjniyon iyən ım dıqlə iyəndeyku co nibəbeyn tainki,hovzədə bəmı varid bəbeyn”.

Əmə həm jıqo qıləy rujədə ıştə təmənno iyən oruzu daston bə İmom Kazım(ə)-i mığəddəssə hərəmi tərəf dıroz kardedəmon və Ğıroni çanq jeydəmon ki,bəçəmə inhirof iyən ro gim kardey mane bıbon. həlbəttə, bəvon təməssık karde iyən çanq jıey,əvoni piye və əvoni mığəddəs zıney mənoədə ni.təməssık kardey bın mənoədə ni ki,əmə Ğıroni ıştə səy sape bıqətəmon,bəy pusə bıjənəmon,çən peşo əy çı kə qıləy quşə və kıncədə bınəmon.ya çı imomi şikili kəy divo səpe bıjənəmon.bəlkəm,təməssık kardey iyən çanq jıey yəni bə Ğıroni əmron tabe iyən əməl kardey və ıştə mığddəsə rəhbəron jimoni təhgığ kardey iyən əvoni ıştə jimondə boştə ulqu ğərol doeye.

Imom Kazım(ə) Hicri-Ğəməri 128-ə sori Zilhiccə manqədə çı Məkkə de Mədinə miyono “Əbva” diyədə moəku bıə.ə həzrət 20 sinnədə və 35 sori ərzədə ıştə buzurquvarə pı İmom Sadığ(ə)-i şəhodəti bəpeştə islomi umməti imoməti məsuliyyətış bəştə duşış peqəte.

İmom Kazım(ə) çı Bəni-Əbbosi çandə qılə sıtəmkorə xəlifəon zəmonədə jimonış kardə.İmom Kazım(ə) çəvon sıətmon mığobilədə tam jeydənıbe və de mıxtəlifə roon vositə ıştə mıxolifəti nışon doydəbe.əve ım Əbbosi hakimon ə həzrətışon ya çəy kə-bəku dərbədər kardedəbin və ya bə zindon iyən həbsxonə dənodəbin.

İmon Kazım(ə) har qıləy mınosibə fırsətədə ıştə oğoəkə sıxanon bə Əbbosi zolımə hakimon quş rosneydəbe.çə həzrəti bə Bəni-Əbbosi xəlifə Haruni namədə omə:”haruj ki,çın saxt iyən çətinə rujon bəmı dəvardedə,ıştı xoşə rujonku həm dəbəvarde tainki,qıləy ruj bərəse ki,mı və tı bə qilə vırə bərəsemon.əyo botıli əhl ıştə ziyonkorətiku aqah bəbe”.

Qıləy ruj həzrəte İmom Kazım(ə) Xıdo kə kəno nıştəbe.Haruni çəş bə həzrəti eqınıyədə voteşe:tı həmonə şəxsiş ki,millət punhoni iyən məxfi bətı beyət kardedən?İmomi çəy cəvobədə ıştə səş qədəy lorzıneşe və hamyeşe:”mı çı dılon imomim və tı çı bədəmon”.

 

11 Sentyabr 2017, 14:18
komment