İron bə islomi kişvəron miyono ixtisodi sahədə həmkorəti təkid kardedə.

İslomi dınyo çı dınyo planeti muhimmə i baxşikuye.bəçəyro islomi dınyo ğudrət,inkoşof iyən stabiləti,bə qırd dınyo ozavziye iyən sabitəti boyis bıey bəzıne.ruşine ki,islomi dınyo zəyifəti iyən bə dumo mandey, bə dınyoədə həmmə tərəfinə sulh,həmrayəti iyən stabiləti inkişofi komək kardey nibəzıne.binobərin bə inkişof kardə dınyo varid bıeyro,çı islomi dınyo miyono həmkorəti iyən həmrayəti lozıme ta ım dınyo çı nodonəti,fəğrəti,canq iyən hoziyətiku bə dirəro bıbu.

İron İslom Respublikə prezdent Astana sammitədə de ın həyğəton bəyon kardey bə ico izhor kardeşone ki,əmə umudəvomon ki,de”islomi dınyoədə elm,texnoloqiyə iyən nyu kardey”şuari bıə ım iclos,çı co erjinə cəhdon kəno,bə islomi məmləkəton miyono co mıxtəlifə sahəonədə həm bə qıləy konstruktivə həmkorəti səviyyə bırəso.

Elm iyən texnoloqiyə sahədə həmkorəti dıqlə cəhəto vey yolə əhəmiyyətış heste.çın həmkorəti i cəhəto bıə təsir ıme ki,ım bə mıxtəlifə ixtisodi ərsədə inkişofi boyis bedə.əmmo çın məsələ dıminə tərəf ıme ki, ım bənə camiyədə ko fəaliyyəti fəzo icod kardey umu bıə mısbətə təsiron noydə.

Bə çın dıqlə mevzu ın əhəmiyyəton dığğət kardeyədə,islomi məmləkəton yolon bın iclosi zəmonədə kardey bəzıneyen islomi kişvəron miyono  qıləy fundamentalə rabitəon icodkon.əmmo ım hərəkəti bə sosyal iyən mədəni strukturon ehtiyociş heste. çoko ki,İron İslom Respublikə prezdenti voteşe:”zinə islomi dınyo çı elm,fərhənqi iyən sivilizasiyə şukufə kardə devron be.aya nibəbe ki,ımruj həm ım dınyo bə ofəyəmonəti,ruşd iyən ağlmandəti iyən əxloği kəno,bə çı hoziyəti iyən radikalətiku təyli bıə dınyo tərəf bışo?.

İron deştə həm islomi bənav iyən həmən bəpeşt,çı bəşəri tarıxi elm iyən fərhənqi dəvəşə iyən pərçəmış ıştə dastədə qətə və vədə şıəkəsonku bıə.ironi millət  bə elm,əndişə iyən islomi mədəniyyəti piyə ruhiyyə çanq jıə holədə qıləy zəmonədə kardeyış zınə bə elmi bənə təbobət,damon soxtey, astronomiyə, fizikə, riyaziyyat, kimya, coğrafiyə,fəlsəfə,kəlam,irfan,ədəbiyyot iyən hınə sahəonədə ıştə rujiqori vədə şıə kəsonku bıə və çın elmon kali qıləyni Avropə miladi miyonə əsronku de tobə şonzəminə əsri  bəştə nomış bekarde.

Əmmo telə həyğət ıme ki,ım şukufə və ozavziye devron dəvomış pəydu nıkarde və islomi camiyə oxonə çand əsrədə çı inkişofi hərəkətiku mande və de ğərbi dınyo elm iyən texnoloqiyə mısobiğədə bə dumo mande.

 

12 Sentyabr 2017, 14:25
komment