08 İyul 2018, 17:31

800-ə hissə-Fatiri surə-45 şərifə ayəon

800-ə hissə

 

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً (45)

Və ehanə Xıdovənd insonon bəçəvon kardəyon xoto cəzo bıdo, zəmini dimisə hiç qıləy coninə məxloğ nibəmande.əmmo,(Xıdovəndi ğanun ıme ki) bə milləti de tobə qıləy mıəyyənə mıddəti mehlət bıdo(ta ıştəni islohko). çən, çoko ki, çəy mıddət bə oxo rəse,(çəvon yəxə bəqəte) və həyğətən, Xıdovənd ıştə bandəon(holi) vindedə(bə hakəsi bəçəy rəftroi əsos cəzo doydə).

Navnə ayəon dəvomədə ki, bə mıstəkbir iyən yoləşəxə şəxson hiylə və məkri və bəçəvon bədağıbət bıey işorə kardedəbe, ın ayə hamyedə: həlbəttə, Xıdovəndi səbr ziyode və jıqo ni ki, hakəs qıləy xilof iyən yavə ko bə vırə bırosno ya çəy dasto qıləy xəto booy, bilafosilə Xıdovənd əy bəçəy cəzo bərosne. ne, bəlkəm Xıdovənd bə qırd insonon fırsət doydə ta çanədə ki, əvon bın dınyoədən, ıştə xilof iyən yavə koonku dast bıkəşon və çı cəzo vindeyku ıştə coni peroxnon. əmmo, de marqi rəsey iyən deçəy əsəron vindey, həni çəy tobə ğəbul bıənin ni.

In ayə ki, çı Fatıri mıborəkə surə oxonə ayəy, Xıdovəndi bə insonon lutf iyən rəhməti bəyon kardedə ki, harçənd əvon bə qıno mırtəkib həm bıbon. joqo ki, Xıdovənd bəçəvon kardə qınoon xoto, bilafosilə bəvon cəzo doydəni və boçəvon oqardey iyən ıştə bevəcə koon əvəzəi beşeyro fırsət və mehlət doydə. ehanə jıqo bıənəbe, əməli surətədə çı insonon dastiku çəvon ixtiyor sıey əbi və əvon məcburi holətədə qıno tərk əkəyn və çəyku bə diyəro əmandin. məsələn, əgər vindəyon be ki, qıləy duyəvıj zıvonış lol bıə, əv həm noçor iyən məcburi surətədə du əvoti.

Əmmo, çı insoni çok iyən yavə koon mıkofat iyən cəzo bo ğıyoməti oqətə bıə, bəçəy xotoye ki, çokə insonon deştə irodə iyən ixtiyori çokə ko əncom bıdən və yavə ko soybon həm deştə ixtiyori bə bevəcə koon soyəx bışon və çımonku hiç qıləyni ıştə koon bə vırə rosneyədə məcburiyyət iyən icbori holəti hisnıkoyn.

Çın ayəku umutedəmon:

1-milləti dınyoədə cəzo bə təxır eqıniye və bo ğıyoməti oqətey dəlilonku qıləyni, çı bəşəri nəsli dəvom pəydu kardeye. ehanə həmonə bın dınyoədə qırd insonon bəştə kardə koon xoto bəştə cəzo rəsəbin, zəmini dimisə bəşəri nəsl ni əbi və bə oxo ərəsi.

2-Xıdovəndi səbr vey ziyode. əv çı baxşeş iyən mehləti əhle. əve rəyrə insoni bəçəy kardə qınoon xoto bəçəy cəzo rosneydəni. bəlkəm, de tobə insoni umri oxo bəy mehlət doydə ta əv ıştəni islohko və ıştə xəto iyən səhfə royku oqardo.

3-Xıdovəndi bəmə mehlət doey çəy çəmə kardə koonku bexəbə bıey iyən çəmə qınoonku dəvardey məzınəmon. çıro ki, əv bəçəmə kardə qırd koon nəzorət kardedə iyən çəvonku aqahe.

təğ

komment