Peyğombər(s)-i Məkkəku bə Mədinə hicrəti bəpeştə,həzrəte Fatimə(s) de Əli(ə)-i bıə ıştə jimoni dıminə fəslış bino karde.bə qıləy kə varid be ki,çə kə iyən ziynət əşyon həmmə eşğ, soyəti iyən fəğr be.qıləy kə ki,bəvədə jimoni həmroəti iyən mehribonəti reçinəti iyən çokətiyon ayiniku qıləy ulqu tərsim kardedə.

Pəyğombər(s) de şoyvonəti bə Fatimə(s) oroməti doydə və hamyedə ki,tı imoni cəhəto bəsə həmmə məxloğisə zumandiş,elmədə vey zıneydəş,əxloğədə həmməysə bəpeş iyən ruhi cəhəto bəsə həmməysə barzə məğamı heste.

Fatimə bə ın rabitə xoto xoşhole iyən zıneydə ki,çəy jimoni həmro ğərəz Xıdo iyən məxloği roziyəti bə co çi fik kardedəni.əv iyo ıştə pıə kəsə vey  ıştəni məsuliyyətin hisob kardedə və bə jıqo qıləy hejo cəhd kardə iyən dastış təyli bıə yolə  merdi xıdmət kardey bəçəy hərəbaxtəti boyis bedə.

Fatimə,çı aləmi həmməysə yolə şəxsiyyəti kinə,çı Əli(ə)-i kədəzəhmət kəşedə,nun patedə,ko kardedə və  çandə kərə vindəşone ki,əv çı biku ov vardedə.əv çok-çoki zınedə ki,çı qıləy mısılmonə merdı-jeni rabitəon miyono həxon mevzu,fəğət çı məsələon ibaxşe,nəinki,çəy həmməy.əv zıneydə ki,çı jeni məğam iyən şəxsiyyəti fəğət bə huğuği zabitə iyən ğanunon əsos təyin kardey nibəbe.jen,deştə qırd tələbon,hiss və emosiyaon bə ico bıə qıləy insone və bəçəy  jimoni məxsusən bəçəy mıştərəkə jimoni məno baxş kardə çi,məhbbət iyən rəhməte ki, Xıdovəndi əvış çı jenı-merdi miyono ğərolış doə.

Bə həmonə dəlili əsos,Fatimə(s) həmməysə vey ıştə insoniyyəti bımədə vindedə ki,məhəbbətin bıbu,quzəştko,ıştə jimoni həmro bıpyo iyən çı qırd muşkilaton mığobilədə sabit ğədəm bımando və eyni holədə ıştə həx-huğuğon barədə həm fikko.Əli(ə) ki,çı Fatimə(s)  əzəməti çok zınedəbe. bəy əlovə mehro-məhəbbət nışon doydəbe iyən ıştə jimoni həmro ğədri zıneydəbe.Xıdo Rəsul(s) çə həzrətiku dəparseyədə ki,Fatim(s) çoko vinde,cəvobış doe:”ni`məl ovn əla taə tillah” (bo Xıdo itoət iyən bandəçəti xoto vey çokə həmro və yare).həmçinin cəvobış doə ki,mı havaxti bə Zəhro(s) çehrə nəzə kardedəm,çımı harcurnə ğəmo-ğussə çı miyoniku şedə.

 

təğ

07 Mart 2018, 13:16
komment