07 Noyabr 2018, 12:56

Pəyğombər(s)-i rehlət

Hicri-Ğəməri 11-ə sori Səfə manqi 28-ə ruji Xıdo oxonə pəyğombər həzrəte Muhəmməd(s) 63 sinnədə Mədinə şəhrədə bəfotış karde və həmonə şəhrədə dəfn be.bə mutəvatirə rəvoyəton əsos,təğribən 40 sor bəpeştə Hicri-Ğəməri 50-ə sori Səfə manqi 28-ə ruji çə həzrəti əziz-qramiyə nəvə İmom Həsən Muctəba(ə) həm de mıoviyə(l) muzduron vositə bə şəhodət rəse.

Kərimə-Ğıron ıştə ayəonədə Xıdo-Rəsul(s) “Siracu-Munir” yəni ruşnə doə ço hisob kardedə və Xıdovəndi royədə əy bo aləmon rəhmət iyən qıləy əxloği usvə və nımunə zınedə.həmçinin zikr kardedə ki,ilahi oxonə pəyğombər harçənd de ilahi vəhyi nuri rabitəş heste,qıləy insone ki,bənə bəşəri co fərdon bə hardemon,tankardemon,izdivoci,noxəşəti iyən piy bıey ehtiyociş heste.ısət həm çəy zəmon rəsə ki,bənə co insonon ə həzrət bə həxə də`vəti ləbbəyk bıvoto.ə həzrət ıştə oxonə həccədə Cəmərati əməli zəmonədə hamyeşone:”ıştə mənasik iyən mərosimi çımıku omutənən,ğasbu həni ısətnə sori bə Həcc nıvom və şımə həni hiçvaxt bın vırədə mıni nıvindon”.

Rəsuli-Əkrəm(s) ıştə jimoni oxonə rujonədə noxəş be.noxəş bıə holədə bə məçit şe və sıbi nımoji bə vırə rosney bəpeştə hamyeşe:”ha məxloğ ha! çı fitnəon otəş şoləvər bıə və fitnəon bənə şəvi toykiyəti i poə bə əməl omə.mı ğıyoməti ruji şımə vədə bəbem və şımə Kovsəri hovzədə çımı palu bomiyon.aqah bıbən ki,Səğəleyni  yəni (Xıdo kitob iyən çımı əhlı-beyt) barədə şıməku sıvol bəkardem.çən,diyəkən ki,çokonə çımı bəpeştə çə dıqlə həxdə rəftor kardedon.zira ki,Lətif iyən Xəbirə Xıdo bəmı xəbəş doə ki,ədıqlə detobə demı vindemon kardey zəmoni iyandeyku co nibəbeyn.aqah bıbən ki,mı ədıqləm şımə miyono nome. çəvonku bənav dəməşənən ki,iyandeyku co bəbiyon və çəvon həxədə səhlənkorəti məkənən  ki, bə həlokət bərəsiyon”.bın zəmon peyğombər(s) de zəhməti bəştə kə səmt oqarde.

Millət de arsə çəşon ilahi oxonə pəyğombəri dəro ğandedəbin.əmmo,əv noxəş bıə holədə ijən ıştə ətrofədə bıə kəson bə milləti koon dığğət kardey iyən çəvon həxo ədo kardey sıfarışış karde.peşo bə əyo hozzı bıə kəson hamyeşe:”çımı bo iyən dusti çımı palu vanqkənən ki,bıdə iyo boy”.pəyğombəri(s) jimoni həmro Ummu Sələmə votedə:”bə Əli bıvotənən bıdə iyo boy.zira,pəyğombəri məğsəd ğərəz əv cokəs ni. çoko ki,Əli(ə) ome,pəyğombəri bəy işorəş karde ki,bə nez booy.çən,Əli(ə)-ış dəvanqonəş qəte və qıləy dırozə mıddətədə bəy sırronış vote tainki,ə həzrət çı holiku şe və behuş be.de ın vəzyəti mışohidə kardey, peyğombər(s)-I dıqlə nəvon yəni həzrəte Həsən(ə) iyən həzrəte Huseyn(ə) de şiddəti bəmin və ıştənışon bəsə Xıdo-Pəyğombər(s)-i bədəmisə ğandeşone.Əli(ə) dılış hesteb ə dıqlə çı pəyğombəriku(s) coku. peyğombər(s) bəhuş ome və hamyeşone:”Əlicon!ədıqlə vabıdə ta bıdə boon və əvon mıni bukon.bıdə ədıqlə çımıku bəhrə bıbon və mı həm çəvonku bəhrə bıbom”.

 

təğ

komment