08 Noyabr 2018, 13:13

Həzrəte İmom Rıza(Ə)-İ şəhodəti ruj

Çandə soron dəvardə.qıləy ilahi iyən yolə merdi bə İroni sərzəmini lınqış noə ki,çı pəyğombər(s)-I pokə Əhli-Beytiku(ə) və Xıdovəndi ləyoğtinə bandəonkuye.əv deştə bə İroni omey,çı rəhmət iyən məhəbbəti dıyoş həm deştə bə ico vardeşe.çə soronku de tobə ısət İroni millət ixtixor kardedə ki,jıqo qıləy yolə şəxsiyyətışon ğəbul kardə və haruj  çə həzrəti rəhmət iyən feyzi mənbəku bəhrə bardedən.

Isət çə həmonə buzurquvarə imomi yəni İmom Əliyyibni Mosər-Rıza(ə)-I şəhodəti rujədə ğərolımon əqətə.jıqo qıləy rujədə həx iyən fəziləti piyəkəson dılon de ğəm və ğussə pur bıə.ımruj mığəddəsə Məşhədi şəhr çı İron iyən qırd dınyo mıxtəlifə vıronku omə zayiron ğəbul kardedə.əlan çandə həzo aşığə zayiron sədo buzurquvarə İmom Rıza(ə)-I pokə mərğəd və hərəmədə bə quş rəseydə ki,bə həzrəti səlov doydən.əmə həm ıştə dılon bə həmonə mığəddəsə məkoni səmt doydəmon və de həmonə aşığə zayiron bə ico,səlom doydəmon.əssəlamu ələykə ya Əliyyibnə Musər-Rıza(ə).Səlom bıbu bətı ha Əliyyibn Mosər-Rıza ha!

İmom Kazım(ə)-I şəhodəti bəpeştə çə həzrəti fərzənd İmom Rıza(ə) ıştə imomət iyən də`vətış oşko karde hiç qıləy tars nıbə holədə de umməti imomət iyən rəhbərəti koy məşğul be.Əbbosi xəlifə Haruni zəmoni camiyədə bıə casuson jıqo zolım bin ki,hətto çı imomi vey səmimi bıə kali duston həm bə çə həzrəti jıqo oşko hərəkət kardey xoto,çəy coniku norohət bin.əmmo,İmom(ə) hevujə formədə de islomi usulon iyən dini maarifon pevolo kardey koy məşğul be.məxsusən qıləy zəmonədə ki,xarici zıvon iyən mədəniyyət bə zəmonədə tərvicış pəydu kardəbe və islomi ummət çı pəyğombər(s)-i əslə sınnət və ğanunonku bə diyəro mandəbe.İmom Rıza(ə) boştə cəddi sınnət iyən adəton bəyji kardero ziyodə ciddiyə cəhdonış karde.çə həzrəti bə tibb elmi,mısılımınon səlomətəti iyən bəçəvon səhiyyəvi koon dığğət kardey,ın buzurquvarə imomış çı islomi dınyo fərhənqi torıxədə veyə təsirənə şəxson səffədə ğərolış doə.İmom Rıza(ə) bənə Əhli-Beyt(ə)-I mandə mirosi ıştə elmi bəyonaton məxsusən tibbi bəyonaton iqlə dıjdə baxşi,ıştə buzurquvarə dədə-bobon sıxanonku nəğl kardedəbe və ıştə tərədoron miyono və çəvon ixtiyorədə əvoni ğərol doydəbe…

 

təğ

komment