06 Dekabr 2018, 13:00

Trampi Ğudsi həxədə bekardə ğəroliku 1 sor bəpeştə

Amerkə prezdent Donald Tramp 2017-ə milodi sori dekabrə manqi şəşədə de qıləy ğeyri-ğanuni ğəroli, Ğudsış çı sionist rejimi tojə poytəxtış elon karde və voteşe ki,Amerkə ıştə səfərotxonə həm tel-aviviku bə Ğuds  obəvoştıne.ın ğərol həm 2018-ə milodi sori mayə manqi 14-ədə praktiki surətədə icro be.

Isət  2018-ə milodi sori dekabrə manqi şəşminə ruji astanədə,çın sıvoliku bəhs bedə ki,çı Trampi beməsuliyyətə ğəroli bə Miyonə Şərği məntəğə siysoi iyən əmniyyəti nəzmi və həmçinin bə Fələstın-israyili torıxi keşməkeşi çı təsironış noe?

Miyonə Şərğədə ğutbiyyəti zumand kardey.

Milodi 2017-ə sori dekabrə manqi şəşədə Donald Trampi bekardə ğərol ki,Ğudsış de sionist rejimi poytəxti nomi elonış kardeki,ım həm çı Trampi de “əsri mığovilə”nomi bıə strateqiyəku ibaxş be.dekabrə manqi şəşədə bekardə bıə ğəroli həmməysə muhimmə  yavə nəticə,bın dəvardə sori Miyonə Şərğədə xuşunət iyən hoziyəti zumand kardey be.ın hoziyəti dıqlə formədə zumand be:Miyonə Şərğədə ğutbiyyəti zumand kardey iyən Fələstın-israyil keşməkeşon tiki həm nığıl kardey.

Miyionə Şərğ məxsusən 21-ə sərədə bə dıqlə sazişəkə ioyən mığovimət nışon doə mehvər və mərkəzi şoyd be ki,çımon har dıqləyni bəştə məxsus indeksonış mevcude.çı sazişi dastə həmməysə muhimmə indekson çəvon muhohizəkorəti iyən məntəğə əmniyyəti baxşonədə de ğərb iyən mənfiyə fəaliyyəton həmcəhət beıy be. əmniyyəti mənfiyə fəaliyyəton terroristə qrupon himoyə kardey formatədə və hətto deəvon kəşfiyyat iyən əmniyyət cəhəto həmkorəti kardey və kali reqiyoni məmləkətonədə təhlukə icod kardeyku iborət bıə.həyğətədə,sazışi mehvər və dairə bə vəhhabiyyəti təlim iyən təfəkkuron tabe bıə kəsonin.

təğ

komment