ܟܢܥܢܝ: ܐܝܬ ܐܓܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈

ܟܢܥܢܝ: ܐܝܬ ܐܓܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈

ܟܢܥܢܝ: ܐܝܬ ܐܓܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ܬܝܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܘ ܦܠܛܐ ܕܬܦܩܝܬܐ̈ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈.

ܪܥܝܣܝ:ܕܫܡܢ ܟܪܝܒܐ ܝܠܗ ܡܢ ܡܢܬܝܬܐ ܕܐܝܪܢ

ܪܥܝܣܝ:ܕܫܡܢ ܟܪܝܒܐ ܝܠܗ ܡܢ ܡܢܬܝܬܐ ܕܐܝܪܢ

ܪܥܝܣܝ:ܕܫܡܢ ܟܪܝܒܐ ܝܠܗ ܡܢ ܡܢܬܝܬܐ ܕܐܝܪܢ

ܫܪܝܬܐ ܕܒܝܬ ܚܙܘܐ ܗܝ ܕ22 ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܨܢܥܐ̈ ܒܕܘܟܐ ܕܒܝܬ ܚܙܘܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕܬܗܪܢ

ܫܪܝܬܐ ܕܒܝܬ ܚܙܘܐ ܗܝ ܕ22 ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܨܢܥܐ̈ ܒܕܘܟܐ ܕܒܝܬ ܚܙܘܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕܬܗܪܢ

ܫܪܝܬܐ ܕܒܝܬ ܚܙܘܐ ܗܝ ܕ22 ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܨܢܥܐ̈ ܒܕܘܟܐ ܕܒܝܬ ܚܙܘܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕܬܗܪܢ

ܘܬܘ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܝܕ ܪܘܣܝܐ

ܘܬܘ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܝܕ ܪܘܣܝܐ

ܘܬܘ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܝܕ ܪܘܣܝܐ